Hotărârea nr. 22/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3.840 mp teren public – strada Greierului – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 3.840 mp teren public - strada Greierului - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1092 din 22.01.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea -Serviciul Terenuri solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 3.840 mp teren public, strada Greierului - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Strada Greierului împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă la pozițiile nr. 307 și 308 în Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002.

În conformitate cu planul de amplasament întocmit, imobilul str. Greierului având suprafața măsurată de 3.840 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr. topo. 2566 identificat conform Adeverinței OCPI Bihor nr. 1293/10.01.2013, teren aflat în proprietatea Municipiului Oradea.

In vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă deschiderea unei coli de carte funciară pentru întăbularea suprafeței de 4.010 mp teren identificat cu nr. topo 2566 din teritoriul cadastral Sântandrei, reprezentând teren public str. Greierului, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 1293/10.01.2013 emisă de OCPI Bihor.

Art.2. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 3.840 mp astfel:

''Ns^oP0 din care se constituie nr.

Cadastrar''"'\„

Nr. CF în care este înscris Nr. topo.

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

2566

Adeverința de suprafață

4.010

3.840

Drum - teren public str.

Nr. 1293/10.01.2013

Greierului

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art. 2 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 3.840 mp. teren public cu destinația Strada Greierului, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.


Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Greierului.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Direcția Tehnică

  • - Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Financiar Contabil

  • - Serviciul Terenuri

  • - Biroul Cadastru

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 22 SECRETAR

Ionel Vila