Hotărârea nr. 218/2013

PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, INVESTIŢIIDE NATURA LOCUINŢELOR, PE ANUL 2013, A S. C. PRIMA REAL ESTATE SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, INVESTIȚII

DE NATURA LOCUINȚELOR, PE ANUL 2013, A S. C. PRIMA REAL ESTATE SRL

Analizând raportul de specialitate nr.49835/18.03.2013, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pe anul 2013 pentru investițiile de natura locuințelor bloc DE 4 realizate în anul 2010 de SC PRIMA REAL ESTATE SRL în Oradea, str. Nucetului nr.24,

SC Prima Real Estate SRL are sediul social în Oradea, str. Nucetului nr.24 și este reprezentată legal de d-na

Kemenes Elisabeta în calitate de administrator,

În urma efectuării calculului impozitului pe clădiri, scutirea acordată pe anul fiscal 2013, pentru investițiile de natura locuințelor este de 6.812 lei pentru etapa III bloc DE4,

Scutirea ajunge la termenul scadent de 3 ani la data de 30.04.2013 și se acordă pentru perioada 01.01.2013

- 30.04.2013,

În cazul înstrăinării unor unități locative în cursul anului 2013, suma facilitată se va diminua conform declarațiilor fiscale depuse de investitor, proporțional (în funcție) de valoarea de impozitare și perioada rămasă până la sfârșitul anului,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, actualizat,

O.G.nr.92/2003 republicată,art.”125” lit.”e”,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.407/24.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II- Facilități Fiscale, art.6,lit.c, art.11,art.12 modificata de Hotărârea Consiliului Local nr. 773/2012,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădiri, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2013, în sumă de 6.812 lei pentru investițiile de natura locuințelor bloc DE4 etapa III realizate pe str. NUCETULUI NR.24 , de către SC PRIMA REAL ESTATE SRL Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Direcția Economică,

  • •  S.C. PRIMA REAL ESTATE SRL, prin grija Direcției Economice

  • •   Inspectoratul de Concurență Bihor, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 218


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila