Hotărârea nr. 215/2013

privind aprobarea suplimentării cu suma de 200.000 lei a cotizaţiei parţiale pentru CS FC Bihor-Oradea în anul 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea suplimentării cu suma de 200.000 lei a cotizației parțiale pentru CS FC Bihor-Oradea în anul 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.64941 din 19.03.2013, prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea suplimentarea cu suma de 200.000 lei a cotizației parțiale pentru CS FC Bihor-Oradea în anul 2013,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.7/2013 privind aprobarea sumei de 200.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizație parțială pentru anul 2013,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.179/2013 privind aprobarea sumei de 300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizație parțială pentru anul 2013,

În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

În baza prevederilor Legii 69/2000 a educației fizice și sportului;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. a), lit. b), alin (3), lit. c), alin. (4) lit. a) și ale art. 45, alin (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă suplimentarea cu suma de 200.000 lei a cotizației parțiale pentru CS FC Bihor-Oradea în anul 2013.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și CS FC Bihor-Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : o Instituția Prefectului Județului Bihor o Primarul Municipiului Oradea o Direcția Economică o CS FC Bihor-Oradea prin grija Direcției Economice o se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 215


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila