Hotărârea nr. 213/2013

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2013 A S. C. POWER TRADE SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2013 A S. C. POWER TRADE SRL

Analizând Raportul de specialitate nr.30761 din 12.02.2013 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local a municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2013 pentru investiția realizată în anul 2009 de SC POWER TRADE SRL în Oradea, str. Suișului nr.10,

SC POWER TRADE SRL, are sediul social în Buchin, str. Lunca Grofului, nr.1,et.2,ap.210, este reprezentată legal de către d-nul Psaropol Cosmin în calitate de administrator unic, având C.U.I. 12419356 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J29/889/1999,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal actualizat, O.G. nr.

92/2003 republicată, art.125 lit.e,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 407 din 24.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II - art.6, lit.a) și art.10, modificata de Hotărârea Consiliului Local nr.773/2012,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 85.596,70 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2013 de către SC POWER TRADE SRL, pentru investiția în valoare de 32.328.647,13 lei din Oradea str. Suișului nr.10.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Direcția Economică,

 • •  S.C. POWER TRADE SRL prin grija Direcției Economice

 • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Camelia Mariana Dulca

  Oradea, 21 martie 2013

  CONTRASEMNEAZĂ

  Nr. 213

  SECRETAR

  Ionel Vila