Hotărârea nr. 209/2013

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2013A SOCIETĂTII COMERCIALE PLASTOR SA ORADEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2013 A SOCIETĂTII COMERCIALE PLASTOR SA ORADEA

Analizând Raportul de specialitate nr.36018 din 19.02.2013, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2013, pentru investiția realizată în anul 2008 de SC PLASTOR SA în Oradea, str. JOHANN GUTEMBERG NR.24,

S.C. PLASTOR S.A Oradea, are sediul social în municipiul Oradea, str. Calea Clujului nr.175, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul Seres Ion în calitate de director general și Covaciu Floare în calitate de director financiar, are CUI nr.54744,

În vederea reducerii impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru revizuirea investiției aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.407/2010 modificată de Hotărârea Consiliului Local nr.773/2012,

Valoarea contabilă a clădirii propriu zise pentru care se aplică cota de reducere este de 3.196.348,46 lei,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, actualizat, O.G.

nr. 92/2003 republicată, art.125 lit.e,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.407/2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II- art.6, lit.a), art.10,art.11, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr.773/2012,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor cu suma de 8.789,95 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de la 01.01.2013 la 30.06.2013 de către SC PLASTOR SA Oradea pentru investiția din str. Johann Gutemberg nr.24.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-  Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Economică,

  • -  S.C. PLASTOR SA ORADEA, prin grija Direcției Economice

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 209


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila