Hotărârea nr. 208/2013

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2013 A S.C. PELICAN IMPEX SRL ORADEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2013 A S.C. PELICAN IMPEX SRL ORADEA

Analizând Raportul de specialitate nr.28223 din 11.02.2013 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2013 pentru investiția realizată în anul 2008 de SC PELICAN IMPEX SRL în Oradea, str. Corneliu Coposu nr.2,

SC PELICAN IMPEX SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str. Marin Preda nr.3 județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul CACUCI OVIDIU GOGU, în calitate de reprezentant legal, are C.U.I. nr.2720776 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J05/2971/1992,

În vederea revizuirii reducerii impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru investiții, aprobat prin H.C.L. Oradea nr.407/2010,

Valoarea contabilă a clădirii pentru care se aplică cota de reducere pe anul 2013 este de 12.123.650 lei,

În urma efectuării calculului impozitului pe clădiri, reducerea acordată pentru anul fiscal 2013 este de 40.412

lei,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal actualizat, O.G. nr.

92/2003 republicată, art.125 lit.e,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 407/2010, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr.773/2012 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II - art.6 lit.a), art.10 și art.11,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 40.412 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de la 01.01.2013 la 31.10.2013 de către SC PELICAN IMPEX SRL Oradea, pentru investiția din str. Corneliu Coposu nr.2.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Direcția Economică

  • -  S.C. PELICAN IMPEX SRL, prin grija direcției Economice

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 208


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila