Hotărârea nr. 206/2013

privind aprobarea unor masuri administrative pentru imobilul – „Cinematograf Transilvania” – situat in Oradea, Piaţa Regele Ferdinand nr.2, CF nr. 177424–C1-U1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor masuri administrative pentru imobilul - „Cinematograf Transilvania” - situat in Oradea,

Piața Regele Ferdinand nr.2, CF nr. 177424-C1-U1

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliara Oradea, înregistrat sub nr. 5178 din 19.03.2013, prin care se propune aprobarea unor masuri administrative pentru imobilul - „Cinematograf Transilvania” -situat in Oradea, Piața Regele Ferdinand nr.2, CF nr. 177424—C1-U1

Conform prevederilor Art. II. - 1 Legii nr. 303/2008, privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind Cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind Cinematografia: "La data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile și grădinile de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor «România-Film», împreună cu terenurile și bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale locale, comunale, orășenești, municipale și al sectoarelor municipiului București, după caz, și în administrarea consiliilor locale respective.”

Prin Protocolul de Predare -Primire înregistrat sub nr.51691/17.06.2009 s-a preluatCinematograful Transilvania situat in Oradea, P-ta Regele Ferdinand nr.2, din domeniul privat al Statului si administrarea Regiei Autonome de Distribuție si Exploatare a Filmelor „Romaniafilm” in domeniul public al Municipiului Oradea și administrarea Administrației Imobiliare Oradea,

Prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.589/06.09.2010 s-a aprobat darea in administrarea Consiliului Județean Bihor, a Cinematografului Transilvania, Piața Regele Ferdinand nr.2, înscris in CF nr. 1678, nr. topo 729/3, pe o perioadă de 10 ani, conform contractului de administrare încheiat între Municipiului Oradea, prin Administrația Imobiliara Oradea si Consiliul Județean Bihor in vederea funcționarii „Sălii Studio” - Teatrul de Stat Oradea”.

Prin actul adițional înregistrat sub nr. 2140/AIO/2013 la Contractul de administrare nr. 43035/2012 s-a procedat la

modificarea Obiectului contractului in conformitate cu CF nr. 177424 - C1 -U1, Oradea, nr. cadastral 177424-C1-U1.

Conform prevederilor art. 2 din Hotarârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.589/06.09.2010, Consiliul Județean Bihor era obligat sa procedeze la demararea lucrărilor de investiții, reparații capitale, de modernizare, de reabilitare sau de orice altă natură care sunt necesare să fie executate la imobil, in maxim un an de zile de la data semnării contractului de administrare. Ținând cont de faptul ca pana in prezent Consiliul Județean Bihor nu a demarat lucrările menționate anterior.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b și art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL ALMUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se abrogă Hotărârea Consiliu Local nr.589/06.09.2010 privind darea in administrarea Consiliului Județean Bihor, a Cinematografului Transilvania, situat in Oradea, Piața Regele Ferdinand nr.2, înscris in CF nr. 1678, nr. topo 729/3, pe o perioadă de 10 ani, conform contractului de administrare încheiat între Municipiului Oradea, prin Administrația Imobiliara Oradea si Consiliul Județean Bihor in vederea funcționarii „Sălii Studio” - Teatrul de Stat Oradea.

Art.2. Se revoca Contractul de administrare nr. 43035/2012 si actul adițional nr.2140/2013.

Art.3.. Se va proceda la radierea dreptului de administrare al Consiliului Județean Bihor pentru Cinematograful Transilvania, situat in Oradea, Piața Regele Ferdinand I, nr.2, înscris in CF nr. 177424 - C1 - U1, Oradea, nr. cadastral 177424-C1-U1.

Art.4. Consiliul Județean Bihor, va preda către Administrația Imobiliara Oradea, Proiectul de lucrări cu privire la realizarea reparațiilor capitale și amenajarea Cinematografului Transilvania în Sală Studio multifuncțională.

Art.5. Consiliul Județean Bihor, va asigura finanțarea reparațiilor capitale și amenajarea Cinematografului Transilvania în Sală Studio multifuncțională prin virarea in bugetul municipiului Oradea a sumelor necesare.

Art.6. Administrația Imobiliară Oradea, ca instituție de interes public local aflata sub autoritatea Consiliului Local, specializată în administrarea patrimoniului imobiliar municipal va asigura derularea lucrărilor de reparații capitale și amenajarea Cinematografului Transilvania în Sală Studio multifuncțională.

Art.7. După finalizarea lucrărilor, imobilul situat în Oradea, Piața Regele Ferdinand I nr.2, înscris în CF nr. 177424-C1-U1, va fi predat in administrarea Consiliului Județean Bihor.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate

 • •   Consiliul Județean Bihor

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

 • •   Se publică pe pagina web a municipiului Oradea.

  Oradea, 21 martie 2013

  Nr. 206


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Camelia Mariana Dulca


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.