Hotărârea nr. 204/2013

privind transmiterea fără plată în patrimoniul Administraţiei Imobiliare Oradea a activului fix ,,Sistem de supraveghere camere video în Oradea“

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea fără plată în patrimoniul Administrației Imobiliare Oradea a activului fix ,,Sistem de supraveghere camere video în Oradea “

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 50872 din 053.03.2013 .întocmit de către Poliția Locală Oradea ,prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea ,aprobarea transferului cu titlu gratuit către Administrația Imobiliară Oradea ,a ,,Sistemului de supraveghere camere video în Oradea ‘' ,fiind alcătuit din echipamente electronice.

Luând în considerare adresa nr.3849/22.02.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea a solicitat Poliției Locale Oradea transmiterea cu titlu gratuit ,în proprietatea sa ,a echipamentelor electronice care compun sistemul de supraveghere video.

In conformitate cu prevederile HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ,

In temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.b), art. 45 alin.(3), art.121 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă transferul cu titlu gratuit către Administrația Imobiliară Oradea, a ‘' Sistemului de supraveghere camere video în Oradea'' , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă scăderea /înregistrarea din/în gestiune a activelor fixe din anexa 1 la prezenta hotărâre ,la valoarea contabilă din evidențele actualului deținător, pe baza unui protocol de predare-primire ce se va încheia între Poliția Locală Oradea și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Poliția Locală Oradea și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul muncipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Poliția Locală Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 204


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 204/2013

SISTEM DE SUPRAVEGHERE CU CAMERE VIDEO IN ORADEA

MIJLOC FIX -numar de inventar 3054

Nr.crt

Produs

Cant.

Serial Number

Valoarea de inventar

1

ICA-H652-PA-220

CAMERA VIDEO PTZ(IP Camera video PTZ)

6

AB50470C00011 AB50470C00027 AB50470C00004 AB50470C00047 AB50470C00003 AB50470C00048

2

FSD-503-EU

Switch 4 porturi (10/100Mbps Desktop

Fast Ethernet Switch)

4

A330030400692

A330030400696

A330030400700

A330030400702

3

ICA-HM126+ICA BOX30 Camera video fixa -lentila 5-50 mm-9 buc,lentila 3-8 mm-1 buc (Full HD H.264 BoxIP Camera and 30 meter IR Outdoor Housing)

10

AB50400A00086

AB50400A00079

AB50400A00078

AB50400A00092

AB50400A00099

AB50400A00082

AB50400A00097

AB50400A00089

AB50400A00083

AB50400A00080

4

ELA-100 Echipament protectie linie date (Ethernet Ligting Arrest Box).

9

AH00050A003

AH00050A003

AH00050A003

AH00050A003

AH00050A003

AH00050A003

AH00050A003

AH00050A003

AH00050A003

92.975,20

5

CV3P-16 Software de management (16 channel Cam Viewer 3 Professional)

1

G000241200001

6

Cutie de exterior IP 65

8

/

7

UPS 424

UPS 400VA/240W

8

00488

00487

00486

00485

00437

00439

00438

00440

8

Diverse- auxiliare conectica (cablu,mufe,dibluri,surubur i,banda etc)

1

/