Hotărârea nr. 201/2013

privind aprobarea caietelor de sarcini pentru achiziţia publica a lucrărilor de “Întreţinere , reparaţii, amenajări la străzi, poduri si trafic rutier” din municipiul Oradea,pentru perioada 2013 - 2017

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea caietelor de sarcini pentru achiziția publica a lucrărilor de

“Întreținere , reparații, amenajări la străzi, poduri si trafic rutier” din municipiul Oradea, pentru perioada 2013 - 2017

Analizând Raportul de specialitate nr.56936/07.03.2013 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea caietelor de sarcini pentru achiziția publica pe doua loturi a lucrărilor de întreținere, reparații, amenajări la străzi, poduri si trafic rutier pentru municipiul Oradea, pe o durata de 4 ani, respectiv 2013-2017.

Ținând seama de prevederile:

  • -   Ordonanței de Urgenta nr.34/2006 actualizată privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune servicii,

  • -   Ordonanței nr. 43/1997 actualizata privind regimul juridic al drumurilor

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) alin. 4 lit.d, art. 45 alin. 2 lit.a din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aproba caietele de sarcini pentru execuția lucrărilor de întrețineri, reparații, amenajări la străzi, poduri si trafic rutier in municipiul Oradea - Lot I - mal stâng Crișul Repede, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aproba caietele de sarcini pentru execuția lucrărilor de întrețineri, reparații, amenajări la străzi, poduri si trafic rutier in municipiul Oradea - Lot II - mal drept Crișul Repede, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economica, Direcția Juridica, Biroul Achiziții Publice, Biroul Drumuri Publice.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnică

  • -  Direcția Economica

  • -   Direcția Juridica

  • -   Biroul Achiziții Publice

  • -   Biroul Drumuri Publice

  • -   Se publică în M. Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 201


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila