Hotărârea nr. 20/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Sujto Francisc, reprezentând suprafaţa de 322 mp. teren identificat cu nr. cadastral 166892 înscris in C.F. 166892, suprafaţa de 160 mp teren identificat cu nr. cadastral 166897 înscris în C.F 166897, suprafaţa de 118 mp teren identificat cu nr. cadastral 166887 înscris în C.F 166887 şi acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Păscoi Mircea Alexandru pentru suprafaţa de 989 mp teren identificat cu nr. cadastral 166178 înscris în C.F 16

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Sujto Francisc, reprezentând suprafața de 322 mp. teren identificat cu nr. cadastral 166892 înscris in C.F. 166892, suprafața de 160 mp teren identificat cu nr. cadastral 166897 înscris în C.F 166897, suprafața de 118 mp teren identificat cu nr. cadastral 166887 înscris în C.F 166887 și acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Păscoi Mircea Alexandru pentru suprafața de 989 mp teren identificat cu nr. cadastral 166178 înscris în C.F 166178 situate în Oradea în zona străzilor Valerian Zaharia, Ioan Alexi, Ion Păun Pincio și Cimbrului cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1091/ 22.01.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând reprezentând suprafața de 322 mp. teren identificat cu nr. cadastral 166892 înscris in C.F. 166892, suprafața de 160 mp teren identificat cu nr. cadastral 166897 înscris în C.F 166897, suprafața de 118 mp teren identificat cu nr. cadastral 166887 înscris în C.F 166887 și suprafața de 989 mp teren identificat cu nr. cadastral 166178 înscris în C.F 166178 situat în Oradea în zona străzilor Valerian Zaharia, loan Alexi, Ion Păun Pincio și Cimbrului cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic Zonal - parcelare teren pentru construire locuințe și dotări complementare, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 566/30.08.2010, se propune modernizarea rețelei stradale existente, prin lărgirea străzilor Valerian Zaharia, Ioan Alexi, Ion Păun Pincio și Cimbrului la un profil transversal de 12 m., urmând ca terenul rezervat extinderii rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertelor de donație imobiliară cu nr. 2467/26.10.2010 și 3153/05.12.2012 domnul Sujto Francisc și domnul Păscoi Mircea Alexandru pentru acceptarea de către Consiliul Local a donației , reprezentând suprafața de 322 mp. teren identificat cu nr. cadastral 166892 înscris in C.F. 166892, suprafața de 160 mp teren identificat cu nr. cadastral 166897 înscris în C.F 166897, suprafața de 118 mp teren identificat cu nr. cadastral 166887 înscris în C.F 166887 și suprafața de 989 mp teren identificat cu nr. cadastral 166178 înscris în C.F 166178 situat în Oradea în zona străzilor Valerian Zaharia, Ioan Alexi, Ion Păun Pincio și Cimbrului cu destinația de “drum public”.

Ținând cont de prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Sujto Francisc și domnul Păscoi Mircea Alexandru privind preluarea în proprietatea publica a Municipiului Oradea , a suprafeței de 322 mp. teren identificat cu nr. cadastral 166892 înscris in C.F. 166892, suprafața de 160 mp teren identificat cu nr. cadastral 166897 înscris în C.F 166897, suprafața de 118 mp teren identificat cu nr. cadastral 166887 înscris în C.F 166887 și suprafața de 989 mp teren identificat cu nr. cadastral 166178 înscris în C.F 166178 Oradea, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Instituția Arhitectului Șef;

  • •  Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • •  Administrația Imobiliară Oradea;

  • •   A.I.O. - Serviciul Terenuri;

  • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara prin grija Serviciul Terenuri

  • •  Domnul Sujto Francisc și domnul Păscoi Mircea Alexandru, prin grija Serviciul Terenuri

  • •  SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 20


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila