Hotărârea nr. 2/2013

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 590 din 30.08.2011 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea în scopul derulării proiectului „Bihar Counties Health\\\'s Care Contribution”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 590 din 30.08.2011 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în scopul derulării proiectului

,,Bihar Counties Health's Care Contribution”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 826 din 04.01.2013 prin care Direcția Economică propune modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.590/30.08.2011 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în scopul derulării proiectului ,,Bihar Counties Health's Care Contribution”.

Luând în considerare:

  • - Hotărârea Consiliului Local nr.590/30.08.2011 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, în scopul derulării proiectului ,,Bihar Counties Health's Care Contribution”

  • - Hotărârea Consiliului Local nr.218/12.04.2012 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului

Oradea pe anul 2012

  • - Hotărârea Consiliului Local nr.338/24.05.2012 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului

Oradea pe anul 2012

  • - prevederile art.2 alin. 4 din Guvernului nr.218/23.03.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență,

- prevederile art. 19 și art.72 din Legea nr.273/2006 -Legea finanțelor publice locale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36, alin.2 lit. b), d), alin.4 lit.b), alin.6, lit. a), pct. 3 și ale art. 45 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.590/2012 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, în scopul derulării proiectului ,,Bihar Counties Health's Care Contribution” prin prelungirea termenului de restituire a împrumutului acordat Spitalului Clinic Județean Oradea până la data rambursării sumelor de către autoritatea de management, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013.

Art.2 Se autorizează Serviciul Buget-Ordonanțări să întocmească un act adițional, care să reflecte modificarea menționată mai sus.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică

  • •  Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 8 ianuarie 2013

Nr.2


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila