Hotărârea nr. 199/2013

pentru aprobarea Hărţilor Strategice de Zgomot elaborate pentru Municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Hărților Strategice de Zgomot elaborate pentru Municipiul Oradea

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 58.684/11.03.2013, al Direcției Tehnice pentru aprobarea Hărților Strategice de Zgomot pentru Municipiul Oradea,

Având în vedere prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 (republicată) privind evaluarea și gestionarea zgomotului, alin.(1), art.4 - administrația publică locală realizează cartarea zgomotului și elaborează hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune pentru aglomerările și drumurile principale aflate în administrarea lor;

Luând în considerare prevederile lit.a, alin.24, art.4, din Hotărârea Guvernului 1.260/2012, pentru modificarea și completarea HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevedere art. 14 și ale art. 36, alin.2, lit.d și alin.6, pct.14 art. 45 , alin.2, lit.d din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Hărțile Strategice de Zgomot elaborate pentru Municipiul Oradea, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Direcția Tehnică

  • -  Compartiment Protecția Mediului

  • -  Direcția Economică

  • -  Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, prin grija Direcției Tehnice

  • -  Consiliul Județean Bihor

  • -   se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Oradea, 21 martie 2013

Nr. 199


Camelia Mariana Dulca CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.