Hotărârea nr. 196/2013

privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Oradea în Adunarea Generală a A.D.I. Zona Metropolitană Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentanților municipiului Oradea in Adunarea Generala a

A.D.I. ZONA METROPOLITANA ORADEA

Analizând Raportul de specialitate nr. 51736 din data de 28.02.2013 prin care Direcția Juridică din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune desemnarea reprezentanților Municipiului Oradea in Adunarea Generala a Asociaților A.D.I. Zona Metropolitana Oradea, in conformitate cu prevederile Statutului Asociației;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.8/20123 prin care s-a constatat încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilieri locali al d-nei Cherecheș Florica, d-nei Biro Rozalia și al d-lui Cupșa loan, urmare a alegerii acestora in Parlamentul României.

Văzând adresele nr. 352/2013, 19577/2013, 20448/2013 prin care susnumiții, in considerarea calității lor actuale, demisionează din toate comisiile constituite la nivelul administrației locale, in care au fost numiți ca reprezentanți ai autorităților deliberative si executive ale municipiului Oradea.

Ținând seama de:

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.592/2008 privind desemnarea reprezentanților municipiului Oradea în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Oradea”,

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 273/2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 592/2008, pentru desemnarea reprezentanților municipiului Oradea în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Oradea”,

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 273/2010, pentru desemnarea unor reprezentanți ai municipiului Oradea în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Oradea” și aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației,

Cu respectarea prevederilor O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile,

In baza art.13 alin.4, art.36 alin.2 lit.e, alin.7 lit.c si a art.45 alin. 2 lit.f din Legea nr.215/2001 privind

administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I (1) Se aprobă desemnarea celor 9 (noua) reprezentanți ai Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitana Oradea, după cum urmează:

-   Ilie Gavril Bolojan - primarul municipiului Oradea;

-   Ovidiu Mureșan - viceprimar al municipiului Oradea;

-   Mircea Mălan - viceprimar al municipiului Oradea;

-   Bonchiș Ioan -consiliermunicipal ;

-   Mihai Manea-consiliermunicipal ;

-   Debelka Boglarka Lilla -consiliermunicipal;

-   Adrian Felea-consiliermunicipal;

 • -   Ciprian Gabriel Barna - director general al Asociației de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Oradea",

 • -   Diana Birău - director executiv adjunct - Direcția Juridică.

(2) Mandatarii numiți potrivit alineatului (1) vor reprezenta Consiliul Local al Municipiului Oradea si vor adopta toate hotărârile care cad in competenta legala si statutara a Adunării Generale a Asociaților A.D.I. Zona Metropolitana Oradea.

Art.II La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se revoca mandatul membrilor desemnați prin Hotărârea Consiliului Local nr.592/2008 modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.273/2010 si Hotărârea Consiliului Local nr.153/2012.

Art.III Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Oradea", conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV Se împuternicește dl. Teaha Octavian Cosmin, cetățean român, născut la data de 24.12.1978 in Ștei, jud.Bihor, domiciliat în Oradea, str. Transilvaniei nr.10, posesor a C.I. seria XH, nr. 638827, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 21.09.2009, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor aduse Actului Constitutiv și Statutului Asociației ,,ZONA METROPOLITANA ORADEA” la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Oradea.

Art.V Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează membrii desemnați în A.G.A. Asociației de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Oradea", din partea municipiului Oradea și Asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Oradea".

Art.VI Prezenta se comunică cu:

•  Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  A.D.I. ”Zona Metropolitană Oradea”,

 • •   Direcția Juridică

 • •  Direcția Economică

 • •   dl. Teaha Octavian Cosmin , prin grija Direcției Juridice

 • •  Judecătoria Oradea, prin grija dl. Teaha Octavian Cosmin

 • •  Reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Asociației „Zona Metropolitană Oradea”

 • •   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro si se publică în M.O. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 196


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila