Hotărârea nr. 193/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Extinderea reţelei de apă şi canal menajer pe str. Apateului tronsonul cuprins între str. Apateului şi str. Ogorului şi extinderea reţelei de canal menajer pe str. Hack Halasi Gyula, tronsonul cuprins între str. Apateului şi str. Episcop Vasile Hossu.”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Extinderea rețelei de apă și canal menajer pe str. Apateului tronsonul cuprins între str. Apateului și str. Ogorului și extinderea rețelei de canal menajer pe str. Hack Halasi Gyula, tronsonul cuprins între str.

Apateului și str. Episcop Vasile Hossu”

Analizând Raportul de specialitate nr. 50142/26.02.2013 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Extinderea rețelei de apă și canal menajer pe str. Apateului tronsonul cuprins între str. Apateului și str. Ogorului și extinderea rețelei de canal menajer pe str. Hack Halasi Gyula, tronsonul cuprins între str. Apateului și str. Episcop Vasile Hossu”,

Potrivit Notei de fundamentare nr. 5340/18.05.2012 prezentată de către SC Compania de Apă Oradea SA, aferentă obiectivului de investiție “Extinderea rețelei de apă și canal menajer pe str. Apateului tronsonul cuprins între str. Apateului și str. Ogorului și extinderea rețelei de canal menajer pe str. Hack Halasi Gyula, tronsonul cuprins între str. Apateului și str. Episcop Vasile Hossu”,

În baza studiului de fezabilitate elaborat de către S.C. Proiect Bihor S.A., luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului “Extinderea rețelei de apă și canal menajer pe str. Apateului tronsonul cuprins între str. Apateului și str. Ogorului și extinderea rețelei de canal menajer pe str. Hack Halasi Gyula, tronsonul cuprins între str. Apateului și str. Episcop Vasile Hossu”,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice

locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, lit.d , alin.4 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș te :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extinderea rețelei de apă și canal menajer pe str. Apateului tronsonul cuprins între str. Apateului și str. Ogorului și extinderea rețelei de canal menajer pe str. Hack Halasi Gyula, tronsonul cuprins între str. Apateului și str. Episcop Vasile Hossu” cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:.............................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:................................................................................................municipiul Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI (1 Euro =4.3870 lei în Februarie 2013)

Valoarea totală a investiției    1.511,16 mii lei / 344,46 mii euro (inclusiv TVA)

din care C+M                  1.237,77mii lei / 282,15 mii euro (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul I                          1.511,16 mii lei / 1.237,77mii lei (inclusiv TVA)

344,46 mii euro / 282,15 mii euro (inclusiv TVA

Capacități:

Str.Apateului - rețea de alimentare cu apă din PE 110,

Dn=110 mm, SDR18, PN10 110 L= 592 m

- rețea de canalizare menajeră PVC Dn 250,


SN8

 • - stație de pompare apă menajeră

 • - branșamente apă

 • - racorduri canalizare menajeră

 • - conductă de refulare PE HD PN16, Dn 110


L= 596 m


1 buc

43 buc

43 buc


L= 215 m


Str. Hack Halasi Gyula


 • - rețea canalizare menajeră PVC Dn 315

 • - racorduri canalizare menajeră


L= 860 m

18 buc


Durata de realizare a investiției:


6 luni


FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale SC Compania de Apă Oradea SA, aprobate potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Instituția Prefectului județului Bihor

-  Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -  Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • - SC Compania de Apă Oradea SA

 • -  se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 193


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila