Hotărârea nr. 192/2013

pentru aprobarea unor măsuri privind constituirea unui fond destinat susţinerii cheltuielilor de reabilitare/modernizare a sistemului de producţie a energiei electrice şi termice din municipiul Oradea prevăzute a fi efectuate în anul 2021 – 2022.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea unor măsuri privind constituirea unui fond destinat susținerii cheltuielilor de reabilitare/modernizare a sistemului de producție a energiei electrice și termice din Municipiul Oradea prevăzute a fie efectuate în anii 2021-2022

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49854 din 26.02.2013 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea constituirea, conform legii, a unui Fond provizion destinat asigurării necesarului investițional pentru lucrările de reabilitare/modernizare prevăzute a fi efectuate în anii 2021-2022, în sistemul de producere în cogenerare a energiei electrice și termice,

Prin adresa nr.136157/CG/13.02.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 32369/14.02.2013, Direcția Generală AM POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor a solicitat emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Oradea privind constituirea unui fond provizion care va fi alimentat din veniturile suplimentare rezultate din vânzarea energiei electrice, ca urmare a eficientizării sistemului de termoficare, după punerea în funcțiune a acestuia. Sumele colectate în acest fond vor fi destinate pentru a asigurarea necesarului investițional pentru lucrările de reabilitare/modernizare prevăzute a fi efectuate în anii 2021-2022, conform studiului de fezabilitate actualizat, până la concurența sumei de 9.6 mil euro - estimat a fi necesarul de finanțare pentru lucrările de reabilitare/modernizare a cazanului C1 și a turbinei de abur TA1, existente, și care sunt prevăzute a fi utilizate în continuare,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 828/2011 privind actualizarea documentației tehnico -economice pentru “Reabilitarea sistemului de Termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”,

Ținând cont de importanța acestui proiect pentru municipiul Oradea dar și de prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Sectorial - Mediu;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.b), lit.d); alin.(4) lit.a), lit.d), lit.e), lit.f); alin.(6) lit.a) pct.14 și art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă constituirea, conform legii, a unui Fond destinat asigurării necesarului investițional pentru lucrările de reabilitare/modernizare prevăzute a fi efectuate în anii 2021-2022, în sistemul de producere în cogenerare a energiei electrice și termice.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Bihor;

  • -  Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • -   Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • -   S.C. Electrocentrale S.A.;

- Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 192


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila