Hotărârea nr. 191/2013

privind modificarea H.C.L. nr. 471/2012 şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la finalul implementării proiectului „Centre Non-Profit de susţinere a afacerilor în judeţele Hajdu-Bihar şi Bihor: Dezvoltarea Facilităţilor de Operare şi Cooperare”, cod HURO/0802/108_AF, proiect finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL ORADEA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 471 din 28 iunie 2011 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la finalul implementării proiectului „Centre Non-Profit de susținere a afacerilor în județele Hajdu-Bihar și Bihor: Dezvoltarea Facilităților de Operare și Cooperare”, cod HURO/0802/108_AF, proiect finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 50129 din 26.02.2013 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Muncipiului Oradea propune aprobarea noilor indicatori tehnico-economici, a contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile pentru proiectul „Centre Non-Profit de susținere a afacerilor în județele Hajdu-Bihar și Bihor: Dezvoltarea Facilităților de Operare și Cooperare”, cod HURO/0802/108_AF, proiect finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 20072013,

Ținând seama de prevederile H.G nr. 28 / 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 471/2011 pentru aprobarea documentației D.A.L.I și a fondurilor necesare implementării proiectului „Centru Non-Profit de susținere a afacerilor (NPBS Centre) în județele Hajdu-Bihar și Bihor: Dezvoltarea Facilităților de Operare și Cooperare”, cod HURO/0802/108_AF

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a și d, art. 45 alin.(2) lit.a din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 471 din 28 iunie 2011 privind aprobarea documentației D.A.L.I și a fondurilor necesare implementării proiectului „Centre Non-Profit de susținere a afacerilor în județele Hajdu-Bihar și Bihor: Dezvoltarea Facilităților de Operare și Cooperare”, cod HURO/0802/108_AF care va avea următorul conținut:

„Art.1. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici la finalul implementării proiectului „Centre Non-Profit de susținere a afacerilor în județele Hajdu-Bihar și Bihor: Dezvoltarea Facilităților de Operare și Cooperare”, cod HURO/0802/108_AF, după cum urmează:

 • A. Valoarea totală a proiectului este de 4.706.032,81 lei (1.034.292,93 EUR) inclusiv TVA, la cursul estimat

1 EUR = 4.55 lei/euro.

 • B. Durata de realizare 28 luni

 • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției s-a făcut prin accesarea fondurilor europene prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.

Valoarea Totală a proiectului: 4.706.032,81 lei (1.034.292,93 EUR) inclusiv TVA, la cursul estimat 1EUR = 4.55 lei/euro.

- din care C+M = 2.813.460,00 lei (618.342,86 EUR)

Cheltuieli eligibile: 4.151.089,81 lei (912,327,43 EUR)

- fonduri FEDR: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 3.528.426,34 lei (775.478,32 EUR);

- fonduri de la bugetul de stat: 11% din totalul costurilor eligibile în valoare de 456.619,88 lei (100.356,01 EUR);

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 4% din costurile eligibile în valoare de 166.043,59 lei (36.493,10 EUR) la care se vor adauga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

 • - Cheltuieli diverse și neprevăzute în valoare de 554.943 lei (121.965,50 EUR)

 • - Alte cheltuieli neeligibile, etc

Art.II. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 720.986,59 lei (158.458,60 EUR) reprezentând co-finanțarea în procent de 4% din valoarea eligibilă a proiectului în sumă 166.043,59 lei (36.493,10 EUR) și valoarea cheltuielilor neeligibile în sumă de 554.943 lei (121.965,50 EUR) aferente implementării poiectului „Centre Non-Profit de susținere a afacerilor în județele Hajdu-Bihar și Bihor: Dezvoltarea Facilităților de Operare și Cooperare”, cod HURO/0802/108_AF, și suportarea acestora din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea aprobat în condițiile legii;

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 191


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila