Hotărârea nr. 190/2013

Privind modificarea HCL nr. 463 din 13 august 2012 şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea” care este depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013).

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind modificarea HCL nr. 463 din 13 august 2012 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în cadrul proiectului „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea și drumul național DN 79 Arad - Oradea” care este depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013)

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49690 din 25.03.2013 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea noilor indicatori tehnico-economici, a contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile pentru proiectul „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 79 Arad - Oradea” care este depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (20072013), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană,

Ținând seama de H.C.L. nr. 463/2012 privind aprobarea actualizării documentației tehnico economice SF+PT+CS+DDE precum și aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 79 Arad - Oradea”,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit. d) art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 215/2011 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 463/13 august 2012 privind aprobarea actualizării documentației tehnico economice SF+PT+CS+DDE precum și aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 79 Arad - Oradea”, care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013) care va avea următorul conținut:

„Art.2. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici privind proiectul „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 79 Arad - Oradea”, după cum urmează:

 • A. Valoarea totală a proiectului este de 25.520.001,21 lei (5.490.415,70 EUR) inclusiv TVA, la cursul 4.6481 lei/euro din data de 03/08/2012.

 • B. Durata de realizare: 2 ani

 • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 25.520.001,21 lei (5.490.415,70 EUR) la cursul 4.6481 lei/euro din data de 03/08/2012.

- din care C+M = 19.530.992,78 lei (4.201.930,42 EUR)

Cheltuieli eligibile: 25.520.001,21 lei (5.490.415,70 EUR)

- fonduri structurale: 80,35% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 20.505.320,97 lei (4.411.549,01 EUR);

- fonduri de la bugetul de stat: 17,65% din totalul costurilor eligibile în valoare de 4.504.280,21 lei (969.058,37 EUR);

- fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 510.400,03 lei (109.808,32 EUR) la care se vor adauga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

- Alte cheltuieli neeligibile, etc.”

Art.II. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 510.400,03 lei (109.808,32 EUR) reprezentând co-finanțarea în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului intitulat „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 79 Arad - Oradea” și a cheltuielilor neeligibile: alte cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea aprobat în condițiile legii;

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Direcția Economică din cadrul Municipiului Oradea

 • •  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 28 februarie 2013

  Nr. 190


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila