Hotărârea nr. 183/2013

privind aprobarea unor masuri pentru punerea in aplicare a sentinţei nr. 3655/CA /2012 referitoare la restituirea taxei auto către SC FRIGOEXPRES SA.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL ORADEA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Sentinței nr. 3655/CA/2012 referitoare la restituirea taxei auto către SC Frigoexpres SA

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 36770 din 22.02.2013 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Sentinței nr. 3655/CA/2012 referitoare la restituirea taxei auto către SC Frigoexpres SA,

Ținând seama de Sentința nr. 3655/CA/2012, prin care Tribunalul Bihor a admis acțiunea formulată de SC FRIGOEXPRES SA în contradictoriu cu Primăria Municipiului Oradea și în consecință s-au anulat actele administrative nr. 282817, 283135, 280636, 287120 din 31.01.2012 emise de Primăria Municipiului Oradea - Direcția Economică - Serviciul de Impunere și Executare Silită Persoane Juridice,

La recursul formulat de Primăria Municipiului Oradea a fost păstrat dispozitivul Sentinței nr. 3655/CA/2012, rămânând irevocabilă prin Decizia nr.79/CA/2013 pronunțată de Curtea de Apel Oradea,

Luând în considerare cererea nr. 36770 din 20.02.2013, prin care SC FRIGOEXPRES SA a solicitat compensarea sumelor datorate cu titlu de taxe și impozite cu sumele dispuse conform Sentinței nr.3655/CA/2012 pronunțată de Tribunalul Bihor și rămasă irevocabilă prin Decizia nr.79/CA/2013,

În conformitate cu prevederile art.124A1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. b), ale alin. (4), lit. a) și c), precum și ale art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă compensarea impozitelor și taxelor locale datorate de către SC Frigoexpres SA cu sumele dispuse conform Sentinței nr. 3655/Ca/2012 rămasă irevocabilă prin Decizia nr.79/CA/2013 pentru suma de 174.687,82 lei.

Art.2. Se aprobă restituirea din veniturile încasate în cursul anului 2013 a diferenței necompensate conform art. 1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 73.092,70 lei.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Economică

  • -   SC Frigoexpres SA Oradea prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 183


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila