Hotărârea nr. 181/2013

privind unele măsuri pentru încetarea activităţii instituţiei publice de interes local, Casa de Cultură a municipiului Oradea – instituţie cu personalitate juridică.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru încetarea activității instituției publice de interes local, Casa de Cultura a Municipiului Oradea - instituție cu personalitate juridica

Analizând Raportul de specialitate nr. 50881 din 27.02.2013 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea măsurilor pentru încetarea activității instituției publice de interes local, Casa de Cultura a Municipiului Oradea - instituție cu personalitate juridica,

Având in vedere:

- Raportul Biroului Resurse Umane nr. 35988 din 19.02.2013 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea

  • - dispozițiile Legii 82/1991 a contabilității cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.a, d, alin.(3) lit. b, alin.(6) lit.a pct. 4 și ale art. 45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă încetarea activității Casei de Cultura a Municipiului Oradea începând cu data de 01 aprilie 2013. Personalul de execuție al instituției desființate va fi preluat prin reorganizare in cadrul Direcției Monitorizare Cheltuieli de Funcționare si Organizare Evenimente din Municipiul Oradea.

Art.2. Codul fiscal si stampila Casei de Cultura a Municipiului Oradea vor fi retrase.

Art.3. Directorul executiv al Casei de Cultura a Municipiului Oradea își pierde calitatea de ordonator terțiar de credite, începând cu data de 01 aprilie 2013.

Art.4. Situațiile financiare întocmite lunar de Casa de Cultura a Municipiului Oradea se consolidează cu situațiile financiare ale Municipiului Oradea începând cu data de 01.04.2013.

Situațiile financiare întocmite trimestrial de asemenea se vor consolida cu situațiile financiare ale Municipiului Oradea

începând cu data de 01.04.2013.

Situațiile financiare a căror execuție se realizează până la 31.03.2013 vor fi întocmite de către Casa de Cultura a

Municipiului Oradea.

Art.5. Municipiul Oradea preia toate contractele de achiziție publică care au ca obiect achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări atribuite prin diverse proceduri prevăzute de legislația în vigoare încheiate de către Casa de Cultura a Municipiului Oradea precum si celelalte angajamente legale și bugetare întocmite de Casa de Cultura a Municipiului Oradea, acestea păstrându-și valabilitatea și pentru instituția absorbantă - Municipiul Oradea.

Art.6. Disponibilitățile existente în conturile bancare ale Casei de Cultura a Municipiului Oradea vor fi transferate în conturile de disponibil ale Municipiului Oradea, titular de cont devenind în acest mod Municipiul Oradea.

Art.7. Toate debitele curente și restante care privesc veniturile fiscale și nefiscale înregistrate în evidențele contabile ale Casei de Cultura a Municipiului Oradea până la data 01.04.2013, precum și a datoriilor către furnizori, creditori, etc. vor fi predate la Direcția Economică din cadrul Municipiului Oradea până la data de 15 aprilie 2013 pe bază de protocol de predare -primire întocmit conform prevederilor legale în vigoare.

Art.8. Se prescriu sumele reprezentând creanțe de încasat mai vechi de 3 ani, aferente conturilor contabile 4112 Clienți cu termen peste un an si 4612 Debitori peste un an .

Art.9. Se transfera soldurile obligațiilor fiscale înregistrate de către Casa de Cultura a Municipiului Oradea la Direcția generala a Finanțelor Publice Bihor, către Municipiul Oradea.

Art.10. Se împuternicește Primarul municipiului Oradea sa numească o comisie pentru:

  • - inventarierea patrimoniului Casei de Cultura a Municipiului Oradea în vederea preluării acestuia de către Municipiul

Oradea;

  • - preluarea bugetului Casei de Cultura a Municipiului Oradea ca parte integrantă a bugetului local al Municipiului

Oradea;

  • - preluarea tuturor documentelor cu caracter juridic încheiate de către Casa de Cultura a Municipiului Oradea.

Art.11. Persoanele care nu se regăsesc in noua structura valabila începând cu data de 01.04.2013 vor urma procedura legala stabilita de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (cu modificările si completările ulterioare) prin grija Biroului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea.

Întocmirea, emiterea si ducerea la îndeplinire a preavizelor pentru personalul contractual a căror posturi s-au desființat

cade in sarcina Biroului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

Art.12. Întocmirea statelor de plata aferente lunii martie 2013 si a emiterii ordinelor de plata privind plata salariilor aferente se va face de către Municipiul Oradea, care va avea si sarcina depunerii declarației 112 - „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” pentru luna martie 2013

Depunerea extrasului fisa rol la zi. Termen 30.04.2013.

Documentele aferente statelor de plata pentru perioada ianuarie - februarie 2013 se vor arhiva, cu mențiunea ca situațiile recapitulative aferente perioadei mai sus amintite se vor preda in copie certificata cu originalul Biroului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea, acestea fiind necesare închiderii anului bugetar 2013.

Art.13. Direcția Economica este responsabila de demararea procedurii in vederea radierii codului fiscal al Casei de Cultura a Municipiului Oradea cu data de 31.03.2013.

Art.14. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice masuri contrare.

Art.15. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Economica, Direcția Juridica, Direcția Monitorizare Cheltuieli de Funcționare si Organizare Evenimente din Municipiul Oradea si Biroul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea.

Art.16. Prezenta hotărâre se comunică:

-   Primarului Municipiului Oradea

  • -    Instituției Prefectului Bihor

  • -   Direcției Economice

  • -    Direcției Juridice

-   Biroului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea

  • -   Direcției Monitorizare Cheltuieli de Funcționare si Organizare Evenimente din Municipiul Oradea

-   Casei de Cultura a Municipiului Oradea

- Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 181


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru” și 9 voturi ,,împotrivă”.