Hotărârea nr. 18/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Nica Mircea şi soţia Nica Gabriela reprezentând suprafaţa de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 170568 înscris în C.F. 170568 Oradea, situat în Oradea pe str. Atacului, cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de d-l Nica Mircea și soția Nica Gabriela reprezentând suprafața de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 170568 înscris în C.F. 170568 Oradea, situat în Oradea pe str. Atacului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1097/22.01.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 170568 înscris în C.F. 170568 Oradea, situat în Oradea pe str. Atacului, cu destinația de “drum public”.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.868/11.07.2011 d-l Nica Mircea și soția Nica Gabriela, donează Municipiului Oradea suprafața de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 170568 înscris în C.F. 170568 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-l Nica Mircea și soția Nica Gabriela reprezentând suprafața totală de 38 mp teren identificat cu nr. cadastral 170568, înscris în C.F. 170568 Oradea cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea str. Atacului, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

 • •   Direcția Tehnica - P.M.O

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •  SC Compania de Apă SA

 • •   D-l Nica Mircea și soția Nica Gabriela, prin grija Serviciului Terenuri

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 31 ianuarie 2013

  Nr. 18


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”