Hotărârea nr. 179/2013

privind aprobarea suplimentării cu suma de 300.000 lei a cotizaţiei parţiale pentru CS FC Bihor – Oradea în anul 2013.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL ORADEA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea suplimentării cu suma de 300.000 lei a cotizației parțiale pentru CS FC Bihor-Oradea în anul 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.49.701 din 26.02.2013, prin care Direcția Economică solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea suplimentarea cu suma de 300.000 lei a cotizației parțiale pentru CS FC Bihor-Oradea în anul 2013,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.7/2013 privind aprobarea sumei de 200.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizație parțială pentru anul 2013,

Luând în considerare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

În conformitate cu Legea 69/2000 a educației fizice și sportului;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. a), lit. b), alin (3), lit. c), alin. (4) lit. a) și ale art. 45, alin (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă suplimentarea cu suma de 300.000 lei a cotizației parțiale pentru CS FC Bihor-Oradea în anul 2013.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și CS FC Bihor-Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : o Instituția Prefectului Județului Bihor o Primarul Municipiului Oradea o Direcția Economică o CS FC Bihor-Oradea prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 179


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila