Hotărârea nr. 176/2013

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea SC O.T.L. SA în vederea scoaterii din funcţiune.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea SC Oradea Transport Local SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr. 38.999 din 22.02.2013 întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea, a unui activ fix aflat in concesiune la SC Oradea Transport Local SA, in vederea scoaterii din funcțiune,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 925/2006 privind concesionarea serviciului de transport public de calatori pe raza municipiului Oradea societății SC Oradea Transport Local SA ,

Luând în considerare adresa numărul: 15526/18.12.2013, înregistrată la Primăria Oradea sub. nr. 23135/04.02.2013 prin care SC Oradea Transport Local SA propune scoaterea din evidența contabilă prin casare a unui activ fix,

În conformitate cu art.10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art.2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și al unităților administrative teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), b) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix identificat conform fișei mijlocului fix din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea activului fix menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, a cărui valoare de inventar este de 1.088,59 lei.

Art.3. Suma rezultată din valorificarea activului fix scos din funcțiune, sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării acestuia constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al Municipiului Oradea.

Art.4. După scoaterea din funcțiune și casarea activului fix, atât Municipiul Oradea cât și SC Oradea Transport Local SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile / extracontabile aferente.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Oradea Transport Local SA.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • -  Instituția Prefectului Bihor

  • -  Direcția Economică

  • -  SC Oradea Transport Local SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 176


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Fisa mijlocului fix

Numar de inventar 20012

Document provenienta: nr. din

Valoare de inventar: 1.088,59

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

PANOU C-DA MASURA SEMNALIZARE REDRESOR P-TA BUCURESTI

Loc de folosinta

TOTAL GENERAL/OTL/OTL CONCESIUNE

Luna: 1 Anul: 2013

Grupa: 2

Cod clasificare: 2.1.16.5.

Data darii în folosinta:

Anul: 1970

Luna: 12

Data amortizarii complete:

Anul: 1985

Luna: 1

Durata normala de functionare: 168 LUNI

Domeniul:

Public

Cota de amortizare: 0%

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

Luna: 1 Anul: 2013 Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la numar la numar

Documentul (data,felul, numarul)

Operatii care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

105 "Rezerve din reevaluare"

20012

: -

Valoare initiala

1

1.088,59

Valoare reevaluata

1.088,59

1.088,59

Sold final

1.088,59


Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Licentiat pentru PRIMARIA ORADEA