Hotărârea nr. 175/2013

privind transmiterea fără plată în proprietatea Administraţiei Imobiliare Oradea a activului fix „Sistem de supraveghere cu camere video- Pasaj Vulturul Negru” .

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea fără plata în proprietatea Administrației Imobiliare Oradea a activului fix Sistem de supraveghere cu camere video - Pasaj Vulturul Negru

Analizând raportul de specialitate nr. 28700/22.02.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care s-a propus transmiterea fără plata în proprietatea Administrației Imobiliare Oradea a activului fix ,, Sistem de supraveghere cu camere video - Pasaj Vulturul Negru”,

Ținând cont de prevederile HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (5) lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 7, art. 45 alin.(3), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă disponibilizarea activului fix “Sistem de supraveghere cu camere video din zona Pasajului Vulturul Negru” aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea identificat conform Fișei Mijlocului Fix anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă transmiterea fără plata în proprietatea Administrației Imobiliare Oradea a activului fix Sistem de supraveghere cu camere video din zona Pasajului Vulturul Negru” aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea prin încheierea unui proces verbal de predare - preluare.

Art.3. Se aprobă operarea în gestiunea și evidență contabilă a ambelor instituții a transferului efectuat conform art.2.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Serviciul Informatică și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Direcția Economică

  • •   Serviciul Informatică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 175


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Fisa mijlocului fix

Numar de inventar 201200

Document provenienta: factura nr. 80205050 din 27/02/2008


Valoare de inventar: 107.489,94

Amortizare lunara: 746,46

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Sistem supraveghere camere video-pasaj Vulturul Negru


retea pe UTP si fibra optica,camera video 3M-ARECONTVISION AV3130-

9B,camera video 8M-ARECONTVISION AV8180-5B,camera video 8M ARECONTVISION AV8360-2B,unitate DVR-1B, licenta Windows XP,monitor

TFT 22"-2B,sursa neintreruptibila-1B,soft monit.AV100 -1B,cutie conexiuni...


Grupa: 2

Cod clasificare: 2.2.2.3.


Data darii în folosinta:

Anul: 2008

Luna: 3


Data amortizarii complete:

Anul: 2020

Luna: 3

Durata normala de functionare:

144 LUNI

Domeniul:

Privat


Loc de folosinta

TOTAL GENERAL/GOSPODARIE COMUNALA/Gosp. Com. (Strazi. etc.)

Cota de amortizare: 40.28%

Luna: 1 Anul: 2013

Nr. Inventar de la numar la numar

Documentul (data,felul, numarul)

Operatii care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

105 "Rezerve din reevaluare"

201200

factura: 80205050 -

27/02/2008

Valoare initiala

1

98.705,18

Valoare reevaluata

98.705,18

31/12/2009

Reevaluare:31/12/2009

8.784,76

107.489,94

7.503,65

Sold final

107.489,94

Valoarea amortizata cumulata

43.294,58

Valoare ramasa de amortizat

64.195,36

Amortizare lunara

746,46

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Licentiat pentru PRIMARIA ORADEA