Hotărârea nr. 168/2013

privind preluarea în domeniul privat al Statului Român şi administrarea A.I.O. a spaţiului cu destinaţia de – Birou asociaţie de proprietari – situat la parterul imobilului bl AN 27 din Oradea, b-dul. Ştefan cel Mare nr. 140.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind preluarea în domeniul privat al Statului Român și administrarea Administrației Imobiliare Oradea a spațiului cu destinația de - Birou asociație de proprietari - situat la parterul imobilului Bl. AN27 din Oradea, B-dul Ștefan cel Mare nr.140

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3609/2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea preluarea în domeniul privat al Statului Român și administrarea Administrației Imobiliare Oradea a spațiului cu destinația de - Birou asociație de proprietari - situat la parterul imobilului Bl. AN27 din Oradea, B-dul Ștefan cel Mare nr.140,

Ținând cont de faptul că spațiul menționat anterior nu apare în defalcarea pe apartamente a Blocului AN27, situat în Oradea, B-dul Ștefan cel Mare nr.140, înscris în CF nr.26259, Nr. topo 5119/43,

Luând în considerare faptul că spațiul menționat anterior, în schița de defalcare pe apartamente nu este prevăzut nici la părți comune indivize, drept pentru care nu poate fi considerat ca proprietate comună a proprietarilor apartamentelor din Blocul AN27,

În conformitate cu adresa înregistrată la instituția noastră sub nr. 60937/2012, prin care Asociația de Proprietari „SANDA 141” ne solicită clarificarea situației juridice a spațiului cu destinația de - Birou asociație de proprietari - situat la parterul imobilului Bl. AN27 din Oradea, B-dul Ștefan cel Mare nr.140 - spațiu în care în prezent asociația își desfășoară activitatea,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit. „b” și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă preluarea în domeniul privat al Statului Roman și administrarea Administrației Imobiliare Oradea a spațiului cu destinația de - Birou asociație de proprietari - situat la parterul imobilului Bl. AN27 din Oradea, B-dul Ștefan cel Mare nr.140, având o suprafață construită de 19,73 mp și o suprafață utilă de 16,26 mp.

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară, a spațiului cu destinația de - Birou asociație de proprietari - situat la parterul imobilului Bl. AN27 din Oradea, B-dul Ștefan cel Mare nr.140 având o suprafață construită de 19,73 mp și o suprafață utilă de 16,26 mp.

Art.3. După finalizarea formalităților de publicitate imobiliară, spațiul cu destinația de - Birou asociație de proprietari -situat la parterul imobilului Bl. AN27 din Oradea, B-dul Ștefan cel Mare nr.140, va fi închiriat către Asociația de Proprietari „SANDA 141”, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, cu acordul părților.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Administrare Imobile din cadrul A.I.O.

  • •   Compartimentul documente de proprietate din cadrul A.I.O.

  • •   Serviciul Financiar Contabil din cadrul A.I.O.

  • •   Direcția Economică

  • •   Asociația de Proprietari „SANDA 141” prin grija Serviciului Administrare Imobile din cadrul A.I.O.

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 168

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.