Hotărârea nr. 165/2013

privind aprobarea trecerii imobilului situat in Oradea str. Pandurilor nr. 3, din proprietate publica in proprietate privata a Municipiului Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea trecerii imobilului situat în Oradea str. Pandurilor nr. 3, din proprietatea publică a Municipiului Oradea în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 3628 din 25.02.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, Compartimentul Locuințe propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii imobilului situat în Oradea str. Pandurilor nr. 3, din proprietatea publică a Municipiului Oradea în proprietatea privată a Municipiului Oradea,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.1139/2008 privind aprobarea schimbării destinației pentru imobilul situat în Oradea, str. Pandurilor nr.3, din spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința în spațiu cu destinația de locuință,

Luând în considerare cererea înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea sub nr. 62902 /2012 prin care chiriașa apartamentului din str. Pandurilor nr. 3, d-na Corb Sunita solicită cumpărarea acestuia,

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2012 privind aprobarea unor masuri pentru valorificarea spatiilor cu destinația de locuință, aparținând domeniului privat a municipiului Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art.123 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă trecerea imobilului situat în Oradea str. Pandurilor nr. 3, din proprietatea publică a Municipiului Oradea în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile

  • •   titularii contractelor de închiriere prin grija Serviciului Administrare Imobile

  • •  O.C.P.I. Bihor-Serviciul Carte Funciara

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul instituției www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 165


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila