Hotărârea nr. 162/2013

privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând teren în suprafaţă totală de 18.372 mp care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică: „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona Nojoridului şi racorduri”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând teren în suprafață totală de 18.372 mp., care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică : “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Nojoridului și racorduri

Analizând Raportul de specialitate nr. 3869/ 28.02.2013 întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată - teren în suprafață totală de 18.372 mp situate în Oradea, str. Ogorului, necesare realizării obiectivului de investiție: “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Nojoridului și racorduri” .

Pentru descongestionarea traficului în intersecțiile drumului de centură a Municipiului Oradea cu străzile adiacente prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 137/14.02.2013, s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, precum și punerea la dispoziția SC CNADR SA, cu titlu gratuit, a terenului ocupat de investițiile “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiul Oradea în zona străzii Nojoridului”.

Luând în considerare prevederile Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice locale; documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) lit. c), alin. (4), lit. a), lit. a) alin.(5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local: “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Nojoridului și racorduri”, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 13.213/26.02.2013 - Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere reprezentând teren în suprafață totală de 18.372 mp. situat în Oradea în zona str. Nojoridului, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 13.213/26.02.2013.

Art.3. Se aprobă lista cuprinzând proprietarii afectați de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aprobat la art.1 reprezentând teren în suprafață totală de 18.372 mp .

Art.5. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 1.631.920 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din anexa 2 la prezenta hotărâre pentru suprafața totală de 18.372 mp teren supus exproprierii.

Art.6. Se aprobă înscrierea, după perfectarea operațiunilor legale, într-o nouă coală de Carte funciară a imobilelor expropriate, conform Planului de situație aprobat la art. 1 - Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, ca teren public .

Art.7. Se mandatează Directorul General al Administrației Imobiliare Oradea - dl. Cristian Marcel Beltechi -pentru emiterea deciziei de expropriere.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

-   Primarul Municipiului Oradea

 • -    Instituția Arhitectului Șef

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Juridică

 • -   Serviciul Evidenta Patrimoniu Delegări de gestiune

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

-   Serviciul Terenuri

-   Biroul Cadastru

 • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • -   Proprietarii afectați, menționați în anexa 2, prin grija Serviciului Terenuri

 • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 28 februarie 2013

  Nr. 162


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Consiliul Local al Municipiului Oradea


Anexa nr. 2 la H.C.L. 162/2013

LISTA

Cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Nojoridului și racorduri", proprietarii acestora și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt.

Numele și prenumele / Denumirea proprietarului

Nr. topo / cadastral

Nr. C.F.

Suprafața

dinCF

- mp -

Suprafața afectată

- mp -

Suprafața rămasă neexpropriată - mp -

Valoarea despăgubirii - Lei -

1.

Mihuț Andrei

174929

174929 Oradea

2.741

2.322

419

234.310

2.

SC Jolck Imobiliare SRL Oradea

4940

3224 Oradea

27.600

325

27.275

29.960

3.

Ile Radu Gabriel și Ile Corina

4092

177850 Oradea

10.000

2.336

7.664

235.710

4

SC Jolck Imobiliare SRL Oradea

2955

169171 Oradea

9.600

1.749

7.851

176.490

5

Boldis Lucian Alin, Boldis Mihaela Daiana, Bonica Cosmin Ioan

13795

166724 Oradea

788

788

0

89.890

6

Dume Florian Gabriel si Dume Simona

13794

164776 Oradea

641

105

536

8.290

7

Tise Gheorghe

7915

172218 Oradea

4.344

96

4.248

7.590

8

SC Jolck Imobiliare SRL Oradea

4668

4700 Oradea

8.632

1.056

7.576

120.470

9

Sabau Dacian Ilie Calin

171634

171634 Oradea

3.262

46

3.216

3.640

10

Banoi Teodor Grigore, Banoi Simona Elena - cota de 1/2 Lupu Anișoara - cota de 1/2

2584

167427 Oradea

2.900

21

2.879

1.670

11

SC Comarlon SRL

18216

166957 Oradea

26.821

365

26.456

33.650

12

SC Jolck Imobiliare SRL Oradea

5017

4442 Oradea

5.000

1.882

3.118

189.910

13

SC Jolck Imobiliare SRL Oradea

5018

4443 Oradea

5.000

1.852

3.148

186.890

14

SC Jolck Imobiliare SRL Oradea

8687

ndf 6512 Oradea

7.850

2.821

5.029

284.630

15

SC Jolck Imobiliare SRL Oradea

8697

ndf 6512 Oradea

7.850

2.608

5.242

263.130

TOTAL

123.029

18.372

104.657

1.631.920