Hotărârea nr. 160/2013

privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a terenului cu suprafaţa de 16814 mp teren identificat cu nr. cad. 176237, înscris în CF 176237 Oradea situat în Oradea str. Thurzo Sandor.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului

Oradea a terenului cu suprafața de 16814 mp teren identificat cu nr. cadastral 176237, înscris in CF nr.176237 Oradea situat în Oradea str. Thurzo Șandor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3830 din 27.02.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea trecerii în domeniul privat al Municipiului Oradea a terenului cu suprafața de 16814 mp teren situat în Oradea str.Thurzo Șandor, identificat cu nr.cadastral176237, înscris in CF nr.176237 Oradea.

În vederea reglementării situației juridice a unor terenuri afectate de obiectivul de investiție „ Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, Județul Bihor” se impune trecerea terenului în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

În conformitate cu CF nr. 176237 Oradea, terenul în suprafață de 16814 mp situat în strada Thurzo Șandor se află în proprietatea publică a municipiului Oradea,

Având în vedere Legea nr. 7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a, lit.b, ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001,

republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradeaasuprafeței de 16814 mp identificat cu nr. cadastral 176237 înscris în cartea funciară nr.176237 Oradea situat pe Str.Thurzo Șandor.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •  Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegări de gestiune

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Serviciul Terenuri

 • •  Serviciul Cadastru

 • •  Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

  Oradea, 28 februarie 2013

  Nr. 160


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila