Hotărârea nr. 16/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Paşcondea Teodor Vlad reprezentând suprafaţa de 4 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176902 înscris în C.F. 176902 Oradea, situat în Oradea pe str. Cernăuţiului, cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de d-l Pașcondea Teodor Vlad reprezentând suprafața de 4 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176902 înscris în C.F. 176902 Oradea, situat în Oradea pe str. Cernăuțiului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1102/22.01.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 4 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176902 înscris în C.F. 176902 Oradea, situat în Oradea pe str. Cernăuțiului, cu destinația de “drum public”.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.3102/29.11.2012 d-l Pașcondea Teodor Vlad, donează Municipiului Oradea suprafața de 4 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176902 înscris în C.F. 176902 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-l Pașcondea Teodor Vlad reprezentând suprafața totală de 4 mp teren identificat cu nr. cadastral 176902, înscris in C.F. 176902 Oradea cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea str. Cernăuțiului, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donator.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

 • •   Direcția Tehnica - P.M.O

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •  S.C. Compania de Apă SA Oradea

 • •   D-l Pașcondea Teodor Vlad, prin grija Serviciului Terenuri

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 31 ianuarie 2013

  Nr. 16


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila