Hotărârea nr. 159/2013

privind modificarea art. 1, 2 şi 3 din H.C.L. nr. 639/2012 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 291 mp şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 291/11832 mp teren situat în Oradea, str. Bartok Bela, nr. 2/F în favoarea d-lui Oros Gheorghe.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea art.1, 2 și 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 639/23.10.2012 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 291 mp și darea acordului de

principiu pentru vânzarea prin negociere directa a cotei de 291/11832 mp teren situat în Oradea, Str. Bartok Bela, nr.2/F în favoarea d-lui Oros Gheorghe

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3855 din 28.02.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea art.1, 2 și 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 639/23.10.2012, privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 291 mp și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 291/11832 mp teren situat în Oradea, Str.Bartok Bela, nr.2/F în favoarea d-lui Oros Gheorghe.

Având în vedere faptul că prin planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 319 mp aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 639/2012, peste suprafața nr. cadastral nou constituit se suprapune o suprafată de 28 mp teren identificată cu nr. topo. 6225/8, proprietatea d-lui Timotin Dumitru (vecin). OCPI Bihor emite încheierea de respingere a înscrierii în evidentele de carte funciară a imobilului respectiv, astfel că din acest motiv se impune diminuarea suprafeței solicitate spre cumpărare de către dl. Oros Gheorghe la 291 mp.

Ținând cont de prevederile legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al

acesteia;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit. „b”, ale art. 45 alin.(3) și ale art. 123alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea art. 1, 2 și 3, din Hotărârea Consiliului Local nr. 639/23.10.2012 care vor avea următorul conținut:

Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 291/11832


Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou ormat în suprafață de 291 mp astfel” :

Nr. Topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafata ce se dezlipește și se constituie în nr.cadastral -mp-

Observații

6225/8

76873 Oradea

11832

291

Municipiul Oradea asupra cotei de 291/11832 mp teren proprietate privată

TOTAL

291

Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru înscrierea nr. cadastral constituit la art.1 din prezenta hotărâre, în cotă de 291/11832 mp teren în favoarea Municipiului Oradea -proprietate privată”.

mp teren din terenul identificat la art.1 în favoarea d-lui Oros Gheorghe”.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu :

•  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

•  Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Licitații - Achiziții Publice

•  Dl Oros Gheorghe prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 159

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.