Hotărârea nr. 157/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC ATP Exodus SRL, pentru suprafaţa de 116 mp teren identificat cu nr. cad. 177080 înscris în CF 177080 situat în Oradea în zona str. Borşului cu destinaţia de „drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de SC ATP EXODUS SRL , pentru suprafața de 116 mp teren identificat cu nr. cadastral 177080 înscris in C.F. 177080 Oradea situat în Oradea în zona str. Borșului cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3831/27.02.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 116 mp teren identificat cu nr. cadastral 177080 înscris în C.F.177080 Oradea situat în Oradea str. Borșului cu destinația de “drum public”

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.59/11.01.2013 SC ATP EXODUS SRL donează Municipiului Oradea suprafața de 116 mp teren identificat cu nr. cadastral 177080 înscris in C.F. 177080 Oradea

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. (5) lit. ,,a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație depusă de SC ATP EXODUS SRL pentru suprafața de 116 mp teren identificat cu nr. cadastral 177080 înscris in C.F.177080 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donator.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea .

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■   Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • ■   Direcția Tehnică

 • ■   Direcția Juridică

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • ■  SC Compania de Apă SA

 • ■   SC ATP EXODUS SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 februarie 2013                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 157                                                                 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.