Hotărârea nr. 155/2013

privind acceptarea ofertelor de donaţie depuse de domnul Ţîrlea Călin şi soţia Ţîrlea Elena Maria pentru suprafaţa de 150 mp teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris în CF 164063 Oradea situat în Oradea în cartierul Grigorescu în vederea construirii unui „drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertelor de donație depuse de domnul Țîrlea Călin și soția Țîrlea Elena Maria pentru suprafața

de 150 mp teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris în C.F. 164063 Oradea situat în Oradea în cartierul Grigorescu în vederea constituirii unui “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3753/27.02.2012 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 150 mp teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris în C.F. 164063 Oradea situat în Oradea în cartierul Grigorescu în vederea constituirii unui “drum public”

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 776/19.12.2012, domnul Țîrlea Călin și soția Țîrlea Elena Maria , donează Municipiului Oradea suprafața de 150 mp teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris în C.F. 164063 Oradea .

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. (5) lit. ,,a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Țîrlea Călin și soția Țîrlea Elena Maria reprezentând cota de 150/3212 părți teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris în C.F. 164063 Oradea, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■   Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • ■   Direcția Tehnică

 • ■   Direcția Juridică

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • ■  SC Compania de Apă SA

 • ■   Domnul Țîrlea Călin și soția Țîrlea Elena Maria, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 februarie 2013                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 155                                                                 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.