Hotărârea nr. 152/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului Sinagoga şi teren în suprafaţă de 796 mp situat în Oradea str. Primăriei nr. 25 şi transmiterea în folosinţă gratuită a cotei de 202/796 mp în favoarea Comunităţii Evreilor Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului Sinagoga și teren în suprafața de 796 mp situat in Oradea str. Primăriei nr. 25 și transmiterea in folosință gratuită a cotei de 202 /796mp în favoarea Comunității Evreilor Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3697/26.02. 2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului Sinagoga și teren în suprafața de 796 mp situat in Oradea str. Primăriei nr. 25 și transmiterea in folosință gratuită a cotei de 202 /796mp în favoarea Comunității Evreilor Oradea.

Conform CF nr. 508 și 509 Oradea, imobilul clădire și teren in suprafață totală de 594 mp aparține Comunității Evreiești din Oradea,

Urmarea a întocmirii documentației cadastrale pentru imobilul sus menționat s-a constatat că suprafața de teren aferentă imobilului este de 796 mp., suprafața de 202 mp ce nu se regăsește in proprietatea Comunității Evreiești Oradea provine din nr. topo 3092, teren aflat în proprietatea Municipiului Oradea.

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (4), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă

Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 796 mp. astfel :

CF în care este înscris nr. Topo/cadastral

Nr.topo din care se constituie nr.

Cadastral

Suprafața nr.

Topo înscrisă în CF

Suprafața ce se dezlipește din nr. Topo pentru constituirea noului nr.

Cadastral

Observații

508 Oradea

2814/3

499

499

Comunitatea Evreilor Oradea asupra construcției si terenului

2814/1

95

95

167391 Oradea

3092

15837

202

Municipiul Oradea

Total

796

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 202/15837 mp teren, dezlipit din nr.


topo 3092 înscris în CF 167391 Oradea pentru realizarea numărului cadastral cu suprafața de 796 mp, aprobat la art.1.din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, compus din:

  • - cota de 202/796 mp teren proprietate privată a municipiului Oradea;

  • - cota de 594/796 mp teren și clădirea „ Sinagoga în Orașul Nou” proprietatea Comunității Evreilor Oradea.

Art. 4. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită în favoarea Comunității Evreilor Oradea a cotei de 202/796 mp teren identificat la art. 3 din prezenta hotărâre, reprezentând teren ocupat de clădire și curtea aferentă imobilului situat pe str. Primăriei nr. 25.

Art. 5. Durata transmiterii in folosință gratuită este 49 de ani începând cu 01.03.2013.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea

  • ■   Serviciul Terenuri

■   Serviciul Cadastru

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • ■   ComunitateaEvreilorOradea,pringrijaServiciuluiTerenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 152

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.