Hotărârea nr. 151/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Cosma Pavel reprezentând suprafaţa de 309 mp teren identificat cu nr. cad. 177744 înscris în CF 177744 Oradea, situat în Oradea pe str. Colinelor, cu destinaţia de „drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de d-l Cosma Pavel reprezentând suprafața de 309 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177744 înscris în C.F. 177744 Oradea, situat în Oradea pe str. Colinelor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3698/26.02.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 309 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177744 înscris în C.F. 177744 Oradea, situat în Oradea pe str. Colinelor, cu destinația de “drum public”.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 215/13.02.2013 d-l Cosma Pavel, donează Municipiului Oradea suprafața de 309 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177744 înscris in C.F. 177744 Oradea.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. (5) lit. ,,a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-l Cosma Pavel reprezentând suprafața de 309 mp teren identificat cu nr. cadastral 177744, înscris în C.F. 177744 Oradea cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea str. Colinelor, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

 • •   Direcția Tehnica

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •  SC Compania de Apă SA

 • •   d-l Cosma Pavel ,prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Manea Mihai

Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 151


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila