Hotărârea nr. 15/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Szutor Istvan şi soţia Szutor Etelka Maria reprezentând suprafaţa de 32 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174309 înscris în C.F. 174309 Oradea, situat în Oradea pe str. Podgoria, cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de d-l Szutor Istvan și soția Szutor Etelka Maria reprezentând suprafața de 32 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174309 înscris în C.F. 174309 Oradea, situat în Oradea pe str. Podgoria, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1103/22.01.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 32 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174309 înscris în C.F. 174309 Oradea, situat în Oradea pe str. Podgoria, cu destinația de “drum public”.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1493/07.06.2012 d-l Szutor Istvan și soția Szutor Etelka Maria, donează Municipiului Oradea suprafața de 32 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174309 înscris în C.F. 174309 Oradea

Ținând cont de prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin.(5) lit. ,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-l Szutor Istvan și soția Szutor Etelka Maria reprezentând suprafața totală de 32 mp teren identificat cu nr. cadastral 174309, înscris în C.F. 174309 Oradea cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea str. Podgoria, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • •   Direcția Tehnica - P.M.O

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •  SC Compania de Apă SA

 • •   D-l Szutor Istvan și soția Szutor Etelka Maria, prin grija AIO

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 31 ianuarie 2013

  Nr. 15


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.