Hotărârea nr. 148/2013

privind aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând suprafaţa totală de 5562 mp teren situat în Oradea str. DN 79 , la intersecţia străzilor Calea Sîntandreiului şi Calea Aradului - proprietate publică a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând suprafața totală de 5562 mp teren situat în Oradea str. DN 79 , la intersecția străzilor Calea Sîntandreiului și Calea Aradului -proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3524 din 22.02.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața totală de 5562 mp teren cu destinația de drum proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Terenul luat în studiu se află situat la intersecția străzilor Calea Sîntandreiului și Calea Aradului pe DN 79 și este necesar realizării obiectivului de investiție „ Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a Municipiului Oradea și drumul național DN79”

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului local

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 3319 mp, teren astfel:

CF în care este înscris nr. Topo/cadastral

Nr.topo/cadastral din care se constituie nr. cadastral

Suprafața înscrisă în

CF

Suprafața ce se dezlipește din nr. Topo/cadastral pentru constituirea noului nr. cadastral

Observații

176732 Oradea

176732

11

11

176722 Oradea

176722

225

225

Municipiul Oradea teren proprietate publică cu destinația de drum

176769 Oradea

176769

55

55

176696 Oradea

176696

129

129

176749 Oradea

176749

259

259

10143 Sîntandrei

1486/40

57596

2640

Total

3319

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 2243 mp, teren astfel:

CF în care este înscris nr.

Topo/cadastral

Nr.topo/cadastral din care se constituie nr.

Cadastral

Suprafața înscrisă în

CF

Suprafața ce se dezlipește din nr. Topo/cadastral pentru constituirea noului nr. Cadastral

Observații

14690 Oradea

4680/1

1179625

2243

Municipiul Oradea teren proprietate publică cu destinația de drum

Total

2243

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea a două noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1 reprezentând suprafața totală de 3319 mp teren și a imobilului identificat la art.2 reprezentând suprafața totală de 2243 mp reprezentând teren proprietatea publică a Municipiului Oradea cu destinația de drum - amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură al Municipiului Oradea și drumul național DN79.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • ■   Primarul municipiului Oradea

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■   Direcția Tehnica - P.M.O.

 • ■  Serviciul Evidenta Patrimoniu Delegări de gestiune

 • ■  Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■   Serviciul Cadastru

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 28 februarie 2013

  Nr. 148


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila