Hotărârea nr. 147/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Guga Cornel Petru reprezentând suprafaţa de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176944 înscris in C.F. 176944 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevărului, cu destinaţia de “drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de d-l Guga Cornel Petru reprezentând suprafața de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176944 înscris in C.F. 176944 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3525/ 22.02.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176944 înscris in C.F. 176944 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevărului, cu destinația de “drum public”.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 4547/13.12.2012 d-l Guga Cornel Petru, donează Municipiului Oradea suprafața de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176944 înscris în C.F. 176944 Oradea.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. (5) lit. ,,a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-l Guga Cornel Petru reprezentând suprafața totală de 30 mp teren identificat cu nr. cadastral 176944, înscris în C.F. 176944 Oradea cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea str. Adevărului, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • •   Direcția Tehnica

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •  SC Compania de Apă SA

 • •   d-l Guga Cornel Petru, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 147


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.