Hotărârea nr. 144/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 518 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Cap.Gh.Musat, nr.8/A şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică în favoarea d-lui Ghiuro Andrei şi soţia Ghiuro Zoriţa a terenului în suprafată de 145/518 mp aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 518 mp teren cu construcții situat în Oradea str. Cap. Gh. Mușat, nr.8/A și aprobarea vânzării fără licitație publică în favoarea d-lui Ghiuro Andrei și soția Ghiuro Zorița a terenului în suprafață de 145/518 mp aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3533 din 22.02.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local, aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 518 mp teren cu construcții situat în Oradea Str. Cap.Gh.Musat, nr.8/A și aprobarea vânzării fără licitație publică în favoarea d-lui Ghiuro Andrei și soția Ghiuro Zorița a terenului înscris în CF nr. 29146 Oradea, identificat cu nr.topo.7667, în cotă de 145/8387 mp.

În conformitate cu coala funciară nr.29146 Oradea, terenul intravilan identificat cu nr.topo.7667, în suprafață de 5847 mp aparține Municipiului Oradea. Conform Sentinței civile definitive și irevocabile nr.14692/2011 a Judecătoriei Oradea, fam. menționată deține în proprietate casa și teren in suprafața de 373 mp.

Conform planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate întocmit de către d-na Hăprean Amelia Mariana, imobilul situat pe Str.Cap.Gh.Mușat, nr.8/A, se compune din casă de locuit și anexe cu suprafața construită de 264 mp și 518 mp teren, din care 145 mp teren proprietatea Municipiului Oradea si 373 mp teren proprietatea d-lui Ghiuro Andrei și soția Ghiuro Zorița.

Pentru suprafața de 145/518 mp teren solicitanții achită taxa utilizare teren.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.322/2012, privind unele măsuri pentru reglementarea situației juridice a terenurilor din domeniul public și privat, terenuri situate în Oradea, Cartierul Eminescu - zona străzilor Cap.Mușat, Tileagdului, Sankt Petersburg și Aleșdului, precum și Hotărârea Consiliului Local nr.758 din 27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.448/28.06.2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit.b, art.45 alin.3 și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 518 mp astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește si se constituie in nr.

cadastral -mp-

Mențiuni

7667

29146 Oradea

5847

145

Cota de 145/518 mp teren municipiul Oradea - proprietate privată și cota de 373/518 mp teren și casă proprietatea fam.Ghiuro Andrei și Ghiuro Zorita.

7676/58b

32952 Oradea

4698

373

TOTAL

518

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciara a imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă vânzarea fără licitație publică la prețul de 8 Euro/mp ( fără TVA), conform raportului de evaluare întocmit de SC IT Business Management - Timișoara, a suprafeței de 145/518 mp teren, constituit într-un nou nr. cadastral conform art. 1 din prezenta hotărâre, în favoarea d-lor Ghiuro Andrei și Ghiuro Zorița.

Art.4. Se aprobă încheierea contractului de vânzare - cumpărare cu beneficiarii - conform modelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Prețul stabilit la art.3 va fi aplicat tranzacției aprobate în cursul anului 2013 și se va achita la cursul leu/euro din

ziua emiterii facturii fiscale .

Art.6. Prețul se va achita de către cumpărător astfel: 20% la data autentificării contractului de vânzare - cumpărare iar restul de 80% în maximum 3 ani, în rate egale lunare până în data de 10 a lunii următoare pentru luna expirată.

Art.7. Sumele aflate în sold la sfârșitul anului se indexează cu indicele de inflație prognozat aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local, urmând a se regulariza anul următor conform indicelui de inflație real comunicat de Institutul Național de Statistică. Baza de calcul a indexării fiind luna decembrie a anului în care se încheie contractul de vânzare-cumpărare.

Art.8. Diferența de indexare, dintre indicele de inflație prognozat și cel real stabilit de către Institutul Național de statistica, rezultată în plus sau minus, se va achita sau compensa în luna ianuarie a anului în curs pentru anul expirat având scadenta la 10 februarie a anului în curs.

Art.9. În caz de neplată a ratei la termenul arătat mai sus, se vor percepe majorări de întârziere în cuantumul legal stabilit pentru creanțele fiscale.

Art.10. Solicitanții pot beneficia de prețul și modalitatea de plată aprobată prin prezenta Hotărâre în condițiile în care au achitat la zi tarifele stabilite prin convenția de utilizare a terenului încheiată cu Administrația Imobiliara Oradea și nu au datorii restante față de Bugetul Local.

Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și fam.Ghiuro Andrei și Ghiuro Zorița.

Art.12. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea;

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

- Serviciul Terenuri;

- Serviciul Financiar Contabil;

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • - Ghiuro Andrei și soția Ghiuro Zorița, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 144


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.