Hotărârea nr. 143/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa totală de 4490 mp teren situat în Oradea str. DN 76 , la intersecţia străzilor Nufărului şi Ogorului - proprietate publică a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând suprafața totală de 4490 mp teren situat în Oradea str. DN 76, la intersecția străzilor Nufărului și Ogorului - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3523 din 22.02.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor pentru suprafața totală de 435 mp teren cu destinația de drum proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Terenul luat în studiu se află situat la intersecția străzilor Nufărului și Ogorului pe DN 76 și este necesar realizării obiectivului de investiție „ Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a Municipiului Oradea și drumul național DN76”

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului local

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se apro

bă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 453 mp, teren astfel:

CF în care este înscris nr. Topo/cadastral

Nr.topo din care se constituie nr.

Cadastral

Suprafața

nr. Topo înscrisă în

CF

Suprafața ce se dezlipește din nr.

Topo/cadastral pentru constituirea noului nr.

Cadastral

Observații

375 Seleuș

489/8

40114

453

Municipiul Oradea teren proprietate publică cu destinația de drum

Total

453

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1 din prezenta Hotărâre compus din suprafața de 453 mp teren proprietatea publică a Municipiului Oradea cu destinația de drum - amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a Municipiului Oradea și drumul național DN76.

Art.3. Se apro

bă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 2368 mp, teren astfel:

CF în care este înscris nr. Topo/cadastral

Nr.topo din care se constituie nr.

Cadastral

Suprafața nr. Topo înscrisă în

CF

Suprafața ce se dezlipește din nr. Topo/cadastral pentru constituirea noului nr. Cadastral

Observații

176735 Oradea

176735

642

642

Municipiul Oradea teren proprietate publică cu destinația de drum

9895 Seleuș

390/9

31792

1726

Art.4. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.3 din prezenta Hotărâre compus din suprafața de 2368 mp teren proprietatea publică a Municipiului Oradea cu destinația de drum - amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a Municipiului Oradea și drumul național DN76.

Art. 5. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafeța de 1669 mp, teren

astfel:

CF în care este înscris nr.

Topo/cadastral

Nr.topodincare se constituie nr.

Cadastral

Suprafața nr. Topo înscrisă în

CF

Suprafața ce se dezlipește din nr. Topo/cadastral pentru constituirea noului nr. Cadastral

Observații

176687 Oradea

176687

661

661

Municipiul Oradea teren proprietate publică cu destinația de drum

16 Seleuș

386/2

7628

183

9895 Seleuș

390/9

31792

825

Total

1669

Art.6. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte


funciară a imobilului identificat la art.5 din prezenta Hotărâre compus din suprafața de 1669 mp teren proprietatea publică a Municipiului Oradea cu destinația de drum - amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a Municipiului Oradea și drumul național DN76.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • ■   Primarul municipiului Oradea

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■   Direcția Tehnica - P.M.O.

 • ■  Serviciul Evidenta Patrimoniu Delegări de gestiune

 • ■  Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■   Serviciul Cadastru

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 28 februarie 2013

  Nr. 143


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila