Hotărârea nr. 141/2013

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 februarie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 februarie 2013

Având în vedere prevederile art.42 alin.(3), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 14 februarie 2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 141


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila