Hotărârea nr. 14/2013

pentru aprobarea Documentului de Poziţie privind modul de implementare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Documentului de Poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bihor

Având în vedere Raportul de specialitate nr.4.540/14.01.2013 al Direcției Tehnice pentru aprobarea Documentului de Poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bihor ,

Luând în considerare importanța acestui proiect pentru județul Bihor, precum și necesitatea realizării unui cadru instituțional funcțional pentru implementarea proiectului regional "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județului Bihor", s-a constituit Unitatea de Implementare a Proiectului cuprinsă în organigrama Consiliului Județean Bihor,

Având in vedere:

-Hotărârea Consiliului Local nr.647/2010 pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „ECOLECT GROUP”, cu participarea municipiului Oradea, prin Consiliul Local al Municipiului Oradea, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT GROUP”, persoană juridică română de drept privat și de utilitate publică,

-Hotărârea Consiliului Local nr.778/2010 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Oradea, Str. M.Corvin,F.N. identificat cu numărul cadastral 2145/1 înscris în CF NDF 1316 Oradea în 3 loturi în vederea transmiterii suprafeței de 40000 mp. teren către Consiliul Județean Bihor, pentru realizarea unei stații mecano-biologice ( MBT ), în vedrea tratării deșeurilor reziduale generate la nivel de județ ,

-Hotărârea Consiliului Local nr.102/2011 privind revocarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 778 / 2010 și aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului Județean Bihor a suprafeței de 40.000 mp teren (lotul 2) pentru construirea unei stații mecano-biologice (MBT) de tratare a deșeurilor reziduale generate la nivelul județului Bihor conform proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor”,

- Hotărârea Consiliului Local nr. 541/2011 pentru darea în administrarea Consiliului Județean Bihor a terenului identificat cu nr. cadastrale 13126, 13127, 166126, 166127, 166128, 167688, 167644, 167645 și 167629 Oradea, în vederea realizării lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deșeuri din municipiul Oradea, str. Matei Corvin f.n. prin proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în Județul Bihor”,

-Hotărârea Consiliului Local nr.597/2011 pentru aprobarea ACORDULUI Privind modalitatea de integrare a Depozitului județean și a instalațiilor aferente în Proiectul de management integrat al deșeurilor din județul Bihor, propus pentru finanțare prin Axa 2 POS Mediu,

-Hotărârea Consiliului Local nr. 708/2011 pentru modificarea art. 1, alin. 2 din HCL 541/30.08.2011, referitor la perioada transmiterii în administrarea Consiliului Județean Bihor a depozitului neconform de deșeuri din Oradea, str. Matei Corvin fn,

Ținând cont de adresa Consiliului Județean Bihor nr.236/09.01.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr.2.962/11.01.2013, prin care ni se comunică că aplicația de finanțare pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bihor a fost transmisă spre aprobare Comisiei Europene, iar pentru semnarea contractului de finanțare este necesar să fie aprobat și semnat Documentul de Poziție,

Documentul de Poziție are ca scop crearea unei asocieri între părți în vederea realizării și implementării proiectului ,

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 14 și ale art. 36, alin.2, lit.d și alin.6, pct.14 art. 45 , alin.2, lit.d din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Documentul de Poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bihor, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Domnul Ilie Gavril Bolojan, Primar al Municipiului Oradea, cetățean român, născut la data de 17.03.1969, la Vadul Crișului, domiciliat în Oradea, Piața Cetății nr.28, posesor al C.I. seria XH, nr. 000125, eliberată de SPCLEP ORADEA, la data de 14.03.2008, să semneze Documentul de Poziție, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Oradea;

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Tehnică, Direcția Juridică, Direcția Economică.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Primarul municipiului Oradea

 • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Consiliul Județean Bihor - Direcția Tehnică - Compartimentul Unitatea de Implementare a Proiectului

 • -  Direcția Tehnică

 • -  Direcția Juridică

 • -  Direcția Economică

 • -  Se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 14


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

DOCUMENT DE POZITIE

DOCUMENT DE POZITIE

PREAMBUL

 • 1. Între:

 • 1. Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, Parcul Traian, nr.5, județul Bihor,

reprezentat prin președinte Popa Cornel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr............din.........

 • 2. Municipiul Oradea prin Consiliul Local Oradea, cu sediul în localitatea Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor,

reprezentat prin primar Bolojan Ilie Gavril, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.........din.........

 • 3. Municipiul Beiuș prin Consiliul Local Beiuș cu sediul în municipiul Beiuș, str. Samuil Vulcan, nr. 16, județul

Bihor,reprezentat prin primar Domocoș Adrian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Beiuș nr.........din.........

 • 4. Municipiul Marghita prin Consiliul Local Marghita, cu sediul în municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, județul

Bihor, reprezentat prin primar Pocsaly Zoltan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Marghita nr.........din.........

 • 5. Municipiul Salonta prin Consiliul Local Salonta cu sediul în municipiul Salonta, str. Republicii nr. 1, județul Bihor,

reprezentat prin primar Torok Laszlo, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Salonta nr.........din.........

 • 6. Orașul Aleșd prin Consiliul Local Aleșd cu sediul în orașul Aleșd, str. Bobâlna nr. 3, județul Bihor, reprezentat prin

primar Țipțer Zeno Dănuț, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Aleșd nr.........din......

 • 7. Orașul Nucet prin Consiliul Local Nucet, cu sediul în orașul Nucet, str. Republicii nr.8, județul Bihor, reprezentat

prinprimar Sârghie Costel Nelu, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Nucet nr.........din.........

 • 8. Orașul Săcuieni prin Consiliul Local Săcuieni, cu sediul în orașul Săcuieni, str.Libertății nr.5, județul Bihor, reprezentat

prinprimar Beres Csaba, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Săcuieni nr.........din.........

 • 9. Orașul Stei prin Consiliul Local Stei, cu sediul în orașul ștei, str. A. Mureșanu, nr.4, județul Bihor, reprezentat prin

primar Balaj Gheorghe Iulian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Stei nr.........din.........

 • 10. Orașul Valea lui Mihai prin Consiliul Local Valea lui Mihai, cu sediul în orașul Valea lui Mihai, str.Calea Revoluției,

nr.2, județul Bihor, reprezentat prin primar Nyako Iozsef, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Valea lui Mihai nr.........din.........

 • 11. Oraș Vașcău prin Consiliul Local Vașcău, cu sediul în orașul Vașcău, B-dul Unirii, nr.75, județul Bihor, reprezentat

prin primar Porge Florin loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Vașcău nr.........din.........

 • 12. Comuna Abram prin Consiliul Local Abram, cu sediul în localitatea Abram, str. Principală, nr. 35, județul Bihor,

reprezentat prin primar Nuțaș Gabriel Octavian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Abram nr.........din.........

 • 13. Comuna Abrămuț prin Consiliul Local Abrămuț, cu sediul în localitatea Abrămuț, str. Principală, nr. 84, județul

Bihor, reprezentat prin primar Barcui Barna, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Abrămuț nr.........din.........

 • 14. Comuna Aștileu prin Consiliul Local Aștileu cu sediul în comuna Aștileu, nr.202, județul Bihor, reprezentat prin

 • 15. Comuna Aușeu prin Consiliul Local Aușeu cu sediul în comuna Aușeu, nr.32, județul Bihor, reprezentat prin primar

Lazăr Mitică Florentin împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Aușeu nr.........din.........

 • 16. Comuna Avram Iancu prin Consiliul Local Avram Iancu cu sediul în comuna Avram Iancu, nr.167, județul Bihor,

reprezentat prin primar Matica Teodor Liviu împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Avram Iancu nr.........din.........

 • 17. Comuna Balc prin Consiliul Local Balc cu sediul în comuna Balc, str. Petofi Sandor, nr.48, județul Bihor, reprezentat

prin primar Maroșan Arsenie, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Balc nr.........din.........

 • 18. Comuna Batăr prin Consiliul Local Batăr cu sediul în comuna Batăr, str. Principală, nr.404, județul Bihor, reprezentat

prin primar Muguriuș loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Batăr nr.........din.........

 • 19. Comuna Biharia prin Consiliul Local Biharia cu sediul în comuna Biharia, str. Cetății, nr.12, județul Bihor,

reprezentat prin primar Nagy Gizella, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Biharia nr.........din.........

 • 20. Comuna Boianu Mare prin Consiliul Local Boianu Mare cu sediul în comuna Boianu Mare, str. Principală, nr.52,

județul Bihor, reprezentat prin primar Groza Sorin Vasile, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Boianu Mare nr.........din.........

 • 21. Comuna Borod prin Consiliul Local Borod cu sediul în comuna Borod, str. Principală nr.163, județul Bihor,

reprezentat prin primar Sarca Sorin-Petru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Borod nr.........din.........

 • 22. Comuna Borș prin Consiliul Local Borș cu sediul în comuna Borș, str. Principală nr.200, județul Bihor, reprezentat

prin primar Batori Geza, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Borș nr.........din.........

 • 23. Comuna Bratca prin Consiliul Local Bratca cu sediul în comuna Bratca, str. Principală, nr.126, județul Bihor,

reprezentat prin primar Mateaș Adrian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Bratca nr.........din.........

 • 24. Comuna Brusturi prin Consiliul Local Brusturi cu sediul în comuna Brusturi, str. Principală, nr. 200, județul Bihor,

reprezentat prin primar Petruț loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Brusturi nr.........din.........

 • 25. Comuna Budureasa prin Consiliul Local Budureasa cu sediul în comuna Budureasa, str. Principală, nr.15, județul

Bihor, reprezentat prin primar Olea Radu Vasile, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Budureasa nr.........din.........

 • 26. Comuna Buduslău prin Consiliul Local Buduslău cu sediul în comuna Buduslău, str. Principală, nr.82, județul Bihor,

reprezentat prin primar Vekony Mihaly, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Buduslău nr.........din.........

 • 27. Comuna Bulz prin Consiliul Local Bulz cu sediul în comuna Bulz, nr.127, județul Bihor, reprezentat prin primar

Sărăcuț Augustin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Bulz nr.........din.........

 • 28. Comuna Buntești prin Consiliul Local Buntești cu sediul în comuna Buntești, str. Principală, nr.28, județul Bihor,

reprezentat prin primar Degău Sorin Mihai, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Buntești nr.........din.........

 • 29. Comuna Căbești prin Consiliul Local Căbești cu sediul în comuna Căbești, str. Principală, nr.10, județul Bihor,

reprezentat prin primar Toda Silviu, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Căbești nr.........din.........

 • 30. Comuna Căpâlna prin Consiliul Local Căpâlna cu sediul în comuna Căpâlna, str. Principală, nr.115, județul Bihor,

 • 32. Comuna Cefa prin Consiliul Local Cefa cu sediul în comuna Cefa, str. Principală, nr.82, județul Bihor, reprezentat

prin primar Bărnău Dumitru Alin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cefa nr.........din.........

 • 33. Comuna Ceica prin Consiliul Local Ceica cu sediul în comuna Ceica, str. Principală, nr.67, județul Bihor, reprezentat

prin primar Corb Florin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Ceica nr.........din.........

 • 34. Comuna Cetariu prin Consiliul Local Cetariu cu sediul în comuna Cetariu, str. Principală, nr.48, județul Bihor,

reprezentat prin primar Vitalyos Barna, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cetariu nr.........din.........

 • 35. Comuna Cherechiu prin Consiliul Local Cherechiu cu sediul în comuna Cherechiu, str. Principală, nr.78, județul

Bihor, reprezentat prin primar Niri Alexandru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cherechiu nr.........din.........

 • 36. Comuna Chișlaz prin Consiliul Local Chișlaz, cu sediul în comuna Chișlaz, nr. 250, județul Bihor, reprezentat prin

primar Tripo Ștefan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Chișlaz nr.........din.........

 • 37. Comuna Ciuhoi prin Consiliul Local Ciuhoi cu sediul în comuna Ciuhoi, str. Principală, nr.160, județul Bihor,

reprezentat prin primar Molnar Jozsef, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Ciuhoi nr.........din.........

 • 38. Comuna Ciumeghiu prin Consiliul Local Ciumeghiu cu sediul în comuna Ciumeghiu, str. Principală, nr.9, județul

Bihor, reprezentat prin primar Huple Gheorghe, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Ciumeghiu nr.........din.........

 • 39. Comuna Cîmpani prin Consiliul Local Cîmpani cu sediul în comuna Cîmpani, str. Principală, nr.1, județul Bihor,

reprezentat prin primar Bocșe Raul-Florin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cîmpani nr.........din.........

 • 40. Comuna Cociuba Mare prin Consiliul Local Cociuba Mare cu sediul în comuna Cociuba Mare, str. Principală nr.210,

județul Bihor, reprezentat prin primar Sferle Mihai Florin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cociuba Mare nr.........din.........

 • 41. Comuna Copăcel prin Consiliul Local Copăcel cu sediul în comuna Copăcel, str. Principală, nr.176, județul Bihor,

reprezentat prin primar Gurău Liviu, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Copăcel nr.........din.........

 • 42. Comuna Criștioru de Jos prin Consiliul Local Criștioru de Jos cu sediul în comuna Criștioru de Jos, str. Principală,

nr.16, județul Bihor, reprezentat prin primar Tulvan Ionel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Criștioru de Jos nr.........din

 • 43. Comuna Curățele prin Consiliul Local Curățele cu sediul în comuna Curățele, str. Principală, nr.167, județul Bihor,

reprezentat prin primar Mocioran Teodor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Curățele nr.........din.........

 • 44. Comuna Curtuișeni prin Consiliul Local Curtuișeni cu sediul în comuna Curtuișeni, str. Principală, nr.13, județul

Bihor, reprezentat prin primar Nagy Istvan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Curtuișeni nr.........din.........

 • 45. Comuna Derna prin Consiliul Local Derna cu sediul în comuna Derna, str. Principală, nr. 216, județul Bihor,

reprezentat prin primar Filip Victor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Derna nr.........din.........

 • 46. Comuna Diosig prin Consiliul Local Diosig cu sediul în comuna Diosig, str. Livezilor, nr.32, județul Bihor, reprezentat

 • 47. Comuna Dobrești prin Consiliul Local Dobrești cu sediul în comuna Dobrești, str. Principala, nr.323, județul Bihor,

reprezentat prin primar Neag Nicolae, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Dobrești nr.........din

 • 48. Comuna Drăgănești prin Consiliul Local Drăgănești cu sediul în comuna Drăgănești, str.Principală, nr.37, județul

Bihor, reprezentat prin primar Bogdan Gheorghe Dănuț, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Drăgănești nr.........din

 • 49. Comuna Drăgești prin Consiliul Local Drăgești cu sediul în comuna Drăgești, str.Principală, nr.64, județul Bihor,

reprezentat prin primar Fărcuța Sabina, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Drăgești nr.........din.........

 • 50. Comuna Finiș prin Consiliul Local Finiș cu sediul în comuna Finiș, str.Principală, nr.263, județul Bihor, reprezentat

prin primar Man loan Florian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Finiș nr.........din.........

 • 51. Comuna Gepiu prin Consiliul Local Gepiu cu sediul în comuna Gepiu, str.Principală, nr.80, județul Bihor, reprezentat

prin primar Purge loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Gepiu nr.........din.........

 • 52. Comuna Girișu de Criș prin Consiliul Local Girișu de Criș cu sediul în comuna Girișu de Criș, str.Principală, nr. 235,

județul Bihor, reprezentat prin primar Pașca Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Girișu de Criș nr.........din.........

 • 53. Comuna Hidișelu de Sus prin Consiliul Local Hidișelu de Sus cu sediul în comuna Hidișelu de Sus, str.Principala,

nr.328, județul Bihor, reprezentat prin primar Petroi Adrian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Hidișelu de Sus nr.........din.........

 • 54. Comuna Holod prin Consiliul Local Holod cu sediul în comuna Holod, str.Principala, nr.228, județul Bihor,

reprezentat prin primar Horga loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Holod nr.........din.........

 • 55. Comuna Husasău de Tinca prin Consiliul Local Husasău de Tinca cu sediul în comuna Husasău de Tinca,

str.Principala, nr.53, județul Bihor, reprezentat prin primar Faur Mihai, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Husasău de Tinca nr.........din.........

 • 56. Comuna Ineu prin Consiliul Local Ineu cu sediul în comuna Ineu, str.Principala, nr.7, județul Bihor, reprezentat prin

primar Togor Dumitru , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Ineu nr.........din.........

 • 57. Comuna Lazuri de Beiuș prin Consiliul Local Lazuri de Beiuș cu sediul în comuna Lazuri de Beiuș, str. Principala,

nr.94, județul Bihor, reprezentat prin primar Hanza Nicolae, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Lazuri de Beiuș nr.........din.........

 • 58. Comuna Lăzăreni prin Consiliul Local Lăzăreni, cu sediul în comuna Lăzăreni, str.Principala, nr.23, județul Bihor,

reprezentat prin primar Paul Cristian Vasile, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Lăzăreni nr.........din.........

 • 59. Comuna Lugașu de Jos prin Consiliul Local Lugașu de Jos cu sediul în comuna Lugașu de Jos, str.Principala, nr.177,

județul Bihor, reprezentat prin primar Sorban Levente, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Lugașu de Jos nr.........din.........

 • 60. Comuna Lunca prin Consiliul Local Lunca, cu sediul în comuna Lunca, str.Principala, nr.1, județul Bihor, reprezentat

prin primar Popa loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Lunca nr.........din.........

 • 61. Comuna Mădăras prin Consiliul Local Mădăras, cu sediul în comuna Mădăras, str.Principala, nr.1, județul Bihor,

reprezentat prin primar Tiurbe Dan Alexandru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Mădăras nr.........din.........

 • 62. Comuna Măgești prin Consiliul Local Măgești, cu sediul în comuna Măgești, str. Principala, nr.9, județul Bihor,

 • 64. Comuna Olcea prin Consiliul Local Olcea, cu sediul în comuna Olcea, str.Principala, nr.35, județul Bihor, reprezentat

prin primar Bocșe Flore, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Olcea nr.........din.........

 • 65. Comuna Oșorhei prin Consiliul Local Oșorhei, cu sediul în comuna Oșorhei, str.Principala, nr.71, județul Bihor,

reprezentat prin primar Pop loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Oșorhei nr.........din.........

 • 66. Comuna Paleu prin Consiliul Local Paleu, cu sediul în comuna Paleu, str.Principala, nr.18, județul Bihor, reprezentat

prin primar Somogyi Ludovic, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Paleu nr.........din.........

 • 67. Comuna Pietroasa prin Consiliul Local Pietroasa, cu sediul în comuna Pietroasa, str.Principala, nr.253, județul Bihor,

reprezentat prin primar Pîlea Cornel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Pietroasa nr.........din.........

 • 68. Comuna Pocola prin Consiliul Local Pocola, cu sediul în comuna Pocola, str. Principală, nr.65, județul Bihor,

reprezentat prin primar Mașcaș loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Pocola nr.........din.........

 • 69. Comuna Pomezeu prin Consiliul Local Pomezeu, cu sediul în comuna Pomezeu, str.Principala, nr.11, județul Bihor,

reprezentat prin primar Sora loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Pomezeu nr.........din.........

 • 70. Comuna Popești prin Consiliul Local Popești, cu sediul în comuna Popești, str.Principala, nr.288, județul Bihor,

reprezentat prin primar Curtean Dorin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Popești nr.........din.........

 • 71. Comuna Răbăgani prin Consiliul Local Răbăgani, cu sediul în comuna Răbăgani, str.Principala, nr.1, județul Bihor,

reprezentat prin primar Dărăban Alecsandru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Răbăgani nr.........din.........

 • 72. Comuna Remetea prin Consiliul Local Remetea, cu sediul în comuna Remetea, str.Principala, nr.299, județul Bihor,

reprezentat prin primar Stefănică Adrian Călin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Remetea nr.........din.........

 • 73. Comuna Rieni prin Consiliul Local Rieni, cu sediul în comuna Rieni, str.Principala, nr.151, județul Bihor, reprezentat

prin primar Bota Gheorghe loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Rieni nr.........din.........

 • 74. Comuna Roșia prin Consiliul Local Roșia, cu sediul în comuna Roșia, str.Principala, nr.397, județul Bihor, reprezentat

prin primar Bonca Florin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Roșia nr.........din.........

 • 75. Comuna Roșiori prin Consiliul Local Roșiori, cu sediul în comuna Roșiori, str.Principala, nr.217, județul Bihor,

reprezentat prin primar Kelemen Zoltan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Roșiori nr.........din.........

 • 76. Comuna Săcădat prin Consiliul Local Săcădat, cu sediul în comuna Săcădat, str.Principala, nr.178, județul Bihor,

reprezentat prin primar Popa Aurel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Săcădat nr.........din.........

 • 77. Comuna Sălacea prin Consiliul Local Sălacea, cu sediul în comuna Sălacea, str.Principala, nr.47, județul Bihor,

reprezentat prin primar Horvath Bela, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sălacea nr.........din.........

 • 78. Comuna Sălard prin Consiliul Local Sălard, cu sediul în comuna Sălard, str. Principală, nr.724 județul Bihor,

reprezentat prin primar Nagy Miklos, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sălard nr.........din.........

 • 79. Comuna Sâmbăta prin Consiliul Local Sâmbata, cu sediul în comuna Sâmbata, str. Principală, nr. 5, județul Bihor,

reprezentat prin primar Carțiș Mircea, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sâmbăta nr.........din.........

 • 80. Comuna Sânmartin prin Consiliul Local Sânmartin, cu sediul în comuna Sânmartin, str. Principală, nr.108, județul

 • 82. Comuna Sântandrei prin Consiliul Local Sântandrei, cu sediul în comuna Sântandrei, str. Principală, nr. 452, județul

Bihor, reprezentat prin primar Mărcuș Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sântandrei nr.........din.........

 • 83. Comuna Sârbi prin Consiliul Local Sârbi, cu sediul în comuna Sârbi, str. Principală, nr. 540, județul Bihor,

reprezentat prin primar Herman Gavril, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sârbi nr.........din.........

 • 84. Comuna Spinuș prin Consiliul Local Spinuș, cu sediul în comuna Spinuș, str. Principală, nr.121, județul Bihor,

reprezentat prin primar Creț Gheorghe, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Spinuș nr.........din

 • 85. Comuna Suplacu de Barcău prin Consiliul Local Suplacu de Barcău, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, P-ța

Republicii, nr.33, județul Bihor, reprezentat prin primar Tivadar Nicolae, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Suplacu de Barcău nr.........din.........

 • 86. Comuna Simian prin Consiliul Local Simian, cu sediul în comuna șimian, str. Principală, nr. 55, județul Bihor,

reprezentat prin primar Balazsi losif, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Simian nr.........din.........

 • 87. Comuna Sinteu prin Consiliul Local Sinteu, cu sediul în comuna șinteu, str. Principală, nr.2, județul Bihor, reprezentat

prin primar Albert Augustin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sinteu nr.........din.........

 • 88. Comuna Soimi prin Consiliul Local Soimi, cu sediul în comuna șoimi, str. Principală, nr.39, județul Bihor, reprezentat

prin primar Vaida Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Soimi nr.........din.........

 • 89. Comuna Suncuiuș prin Consiliul Local șuncuiuș, cu sediul în comuna Suncuiuș, str. A Vlaicu, nr.439, județul Bihor,

reprezentat prin primar Gabor Doru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Suncuiuș nr.........din.........

 • 90. Comuna Tarcea prin Consiliul Local Tarcea, cu sediul în comuna Tarcea, str.Principală, nr.238, județul Bihor,

reprezentat prin primar Bordaș Carol, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tarcea nr.........din.......

 • 91. Comuna Tămășeu prin Consiliul Local Tămășeu, cu sediul în comuna Tămășeu, str.Principală, nr.149, județul Bihor,

reprezentat prin primar Matyi Miklos, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tămășeu nr.........din.........

 • 92. Comuna Tărcaia prin Consiliul Local Tărcaia, cu sediul în comuna Tărcaia, str. Principală, nr. 88, județul Bihor,

reprezentat prin primar Ile Aurel Dan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tărcaia nr.........din.........

 • 93. Comuna Tăuteu prin Consiliul Local Tăuteu, cu sediul în comuna Tăuteu, str.Principală, nr.122, județul Bihor,

reprezentat prin primar Vincze Nandor Ștefan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tăuteu nr.........din.........

 • 94. Comuna Tileagd prin Consiliul Local Tileagd, cu sediul în comuna Tileagd, str.Trandafirilor, nr.1088, județul Bihor,

reprezentat prin primar Codrean Adrian Romus, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tileagd nr.........din.........

 • 95. Comuna Tinca prin Consiliul Local Tinca, cu sediul în comuna Tinca, str.Armatei Române, nr.2, județul Bihor,

reprezentat prin primar Coste Teodor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tinca nr.........din.........

 • 96. Comuna Toboliu prin Consiliul Local Toboliu, cu sediul în comuna Toboliu, str.Principală, nr.149, județul Bihor,

reprezentat prin primar Maier Pavel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Toboliu nr.................din.........

 • 97. Comuna Tulca prin Consiliul Local Tulca, cu sediul în comuna Tulca, str.Principală, nr.231, județul Bihor, reprezentat

 • 98. Comuna Țețchea prin Consiliul Local Țețchea, cu sediul în comuna Țețchea, str.Principală, nr.55, județul Bihor,

reprezentat prin primar Chirilă Florin Bujor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Țețchea nr.........din.........

 • 99. Comuna Uileacu de Beiuș prin Consiliul Local Uileacu de Beiuș, cu sediul în comuna Uileacu de Beiuș, str.Principală,

nr.73, județul Bihor, reprezentat prin primar Sabău Mihaela Angela, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Uileacu de Beiuș nr.........din.........

 • 100. Comuna Vadu Crișului prin Consiliul Local Vadu Crișului, cu sediul în comuna Vadu Crișului, str.Principală, nr.1,

județul Bihor, reprezentat prin primar Cosma Dorel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Vadu Crișului nr.........din

 • 101. Comuna Vârciorog prin Consiliul Local Vârciorog, cu sediul în comuna Vârciorog, nr.104, județul Bihor, reprezentat

prin primar Cociuba Vasile, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Vârciorog nr.........din.........

 • 102. Comuna Viișoara prin Consiliul Local Viișoara, cu sediul în comuna Viișoara, str. Principală, nr. 227, județul Bihor,

reprezentat prin primar Beke Vasile, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Viișoara nr.........din......... denumite în continuare împreună “Părțile” și separat „Partea”, a intervenit prezentul Document de pozitie, în temeiul dispozițiilor art. 14 și art. 91 alin. (3) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale art. 59 (1) A d) si B d) ale Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, în scopul realizării „Sistemului de management integrat al a deseurilor in judetul Bihor”. In cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Bihor” se realizeaza proiectul de interes comun (denumit în continuare „Proiectul”), care este finantat prin POS Mediu, Axa prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniu Major de Intervenție 2.1. - „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”

 • 2. Proiectul va cuprinde:

 • a)  construcția unei instalații de tratare mecano-biologica a deșeurilor reziduale situata pe amplasamentuldin Municipiul Oradea, înscris în CF nr. 171211;

 • b)  construcția unei stații de transfer si a unei statii de sortare pe amplasamentul din Municipiul Marghita,înscris în CF nr. 101836;

 • c)  construcția unei stații de transfer si a unei statii de sortare pe amplasamentul din Municipiul Salonta, înscris în CF nr. 104802;

 • d)  construcția unei stații de transfer si a unei statii de sortare pe amplasamentul din Municipiul Beius, înscris în CF nr. 102063;

 • e)  construcția unei stații de transfer pe amplasamentul din orasul Sacuieni, înscris în CF nr. 51115;

 • f)   construcția unei instalatii de stocare temporara pe amplasamentul din orasul Stei, înscris în CF nr. 50403.

 • g)  Extinderea statiei de transfer Alesd si a statiei de sortare Valea lui Mihai;

 • h)  achiziționarea de echipamente pentru colectarea separata a deșeurilor reciclabile pentru toate localitatile din judetul Bihor;

 • i)   achizitionarea de echipamente pentru colectarea separata a deseurilor biodegradabile menajere in municipiul Oradea si in orasul Valea lui Mihai;

 • j)   achiziționarea de mijloace de transport pentru transportul deșeurilor de la statiile de transfer la depozitul ECOBIHOR sau instalatia de tratare mecano - biologica;

 • k)  achizitionarea de unitati de compostare individuala pentru localitatile din mediul rural;

 • l) închiderea depozitelor neconforme: Oradea, Beius, Alesd, Sacuieni, Stei, Marghita, Valea lui Mihai, Salonta;

 • m) campanie de informare si constientizare a populatiei, asistenta tehnica si supervizarea lucrarilor de constructii;

 • n)  utilizarea depozitului conform ECOBIHOR pentru deservirea tuturor unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADI “ECOLECT GROUP” pana la epuizarea capacitatii;

 • o)  utilizarea statiei de sortare si a statiei de compostare apartinand ECOBIHOR, care vor trata deseurile colectate din zona de colectare 1, respectiv din Municipiul Oradea.

 • 3. Celelate investitii din cadrul “Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Bihor” care nu fac obiectul Proiectului, sunt prevazute in Planul de Investii pe Termen Lung, aprobat in anul 2011 si in Studiul de fezabilitate.

 • 4. Deoarece Proiectul se va desfășura în mai multe etape și zone, Părțile se vor organiza, fără ca prin aceasta să înființeze noi unități administrativ-teritoriale, în limitele teritoriale ale județului Bihor, vor contribui la realizarea Proiectului și vor beneficia de Proiect, înțelegând să abordeze și să gestioneze problema deșeurilor în județul Bihor în mod unitar și integrat, scopul final fiind acela de a rezolva problemele de mediu cu care deopotrivă se confruntă și de a asigura servicii publice specifice de calitate pentru locuitorii județului Bihor. Astfel, părțile își declară intenția fermă de a depune toate eforturile necesare realizării Proiectului, implementării acestuia, înțelegând prin aceasta inclusiv delegarea în condițiile Legii a gestiunii Serviciilor comunitare de utilități publice îndomeniul salubrizării localităților, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT GROUP”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică constituită în conformitate cu dispozițiile Legii, conform Încheierii Judecătoriei Oradea, Asociație ai cărei membri sunt toate Părțile prezentului Document de Pozitie.

 • 5. Gestionarea deseurilor municipale dupa implementarea „Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Bihor” se va realiza in conformitate cu schema privind fluxurile de gestionare a deseurilor prezentata in Anexa nr. 1 a prezentului Document de pozitie. Modificările ulterioare a fluxurilor de deșeuri vor fi discutate în prealabil cu parțile inlfuențate de aceste modificări.

 • 6. Toate deseurile municipale generate pe teritoriul unitatilor administrativ teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT GROUP”, vor fi gestionate numai in instalatiile noi sau existente din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Bihor”.

Capitolul I. Scopul Documentului de Pozitie

Art. 1 Scopul Documentului îl constituie crearea unei asocieri între Părți în vederea:

 • a)  Realizării si implementării Proiectului;

 • b)  Realizarii celorlalte investitii din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Bihor” care nu fac obiectul Proiectului;

 • c)  Gestionării urmatoarelor activitati ale serviciului de salubrizare: colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor municipale (denumite în continuare „Servicii”).

Capitolul II. Obiectivele Documentului de pozitie

Art. 2 Documentul de pozitie are următoarele obiective:

 • a)  îmbunătățirea condițiilor de viață ca urmare a dezvoltării infrastructurii locale în domeniul gestionării deșeurilor;

 • b)  realizarea investițiilor din cadrul Proiectului prin accesarea de fonduri în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 2, „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniu Major de Intervenție 2.1 - „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”;

 • c)  realizarea celorlalte investitii din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Bihor” care nu fac obiectul Proiectului;

 • d)  coordonarea implementării unei gestionări integrate a deșeurilor în județul Bihor;

 • e)  dezvoltarea unei strategii comune privind operarea viitoare a sistemului de salubrizare;

 • f)  dezvoltarea unei strategii privind asigurarea fondurilor pentru co-finanțare și a cheltuielilor neeligibile;

 • g)  realizarea unui acord între Părți asupra următoarele aspecte principale:

 • 1.  Activitățile legate de Proiect și finanțarea acestuia;

 • 2.  Regimul juridic al terenurilor și al bunurilor rezultate în cadrul Proiectului;

 • 3.  Delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice în domeniul salubrizării localităților;

 • 4.  Asigurarea sustenabilitații și operativitații gestiunii integrate a deșeurilor în județul Bihor;

 • 5.  Tarifele aferente serviciilor.

Capitolul III. Durata Documentului de pozitie

Art. 3 Prezentul Document de pozitie se încheie pe o durată de 30 (treizeci) ani. Durata este stabilită ținându-se seama de perioada de 30 (treizeci) de ani planificată pentru investiile în cadrul Proiectului.

Art. 4 Documentul de pozitie intră în vigoare la data semnării sale de către Părți.

Art. 5 Durata Documentului de Pozitie poate fi prelungită, cu acordul Părților, prin act adițional.

Capitolul IV. Drepturile și obligațiile Părților

Secțiunea 1 - Activitățile legate de Proiect și finanțarea acestuia

Art. 6(1) Consiliul Județean Bihor se obligă să acționeze ca solicitant al finanțării (beneficiar al măsurii) pentru Proiect, iar consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor membre ale ADI „ECOLECT GROUP” vor fi beneficiarii finali ai Proiectului.

 • (2) Consiliul Județean Bihor si Consiliile Locale ale muncipiilor, oraselor si comunelor membre ale

ADI „ECOLECT GROUP” se obligă să desfășoare următoarele activități legate de Proiect:

 • a) Aprobarea Studiului de Fezabilitate;

 • b)  Infiintarea de catre Consiliul Judetean Bihor a Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP) si asigurarea functionarii acesteia pe toata durata implementarii Proiectului;

 • c)  Obținerea certificatelor de urbanism, a avizelor, a acordurilor și autorizațiilor necesare pentru realizarea Proiectului;

 • d) Realizarea lucrarilor aferente Proiectului, dar care nu sunt finantate prin Proiect;

 • e)  Includerea contribuției financiare în bugetele anuale ale Consiliului Judetean Bihor;

 • f)  Consiliul Judetean Bihor va deschide si va asigura alimentarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare, in conditiile prevazute de lege;

 • g)  Plata fondurilor alocate pentru Proiect în baza planului de investiții aprobat pentru finanțare;

 • h) Cooperarea cât mai strânsă cu toate Părțile prezentului Contract în implementarea Proiectului.

Art. 7(1) Partile se obliga sa contribuie la acoperirea costurilor pentru Proiect, astfel:

Consiliul Județean Bihor suportă contribuția locală si TVA-ul aferente următoarelor investiții, bunuri și servicii:

 • 1.  construcția instalatiei de tratare mecano-biologica a deșeurilor reziduale situata pe amplasamentul din Municipiul Oradea;

 • 2.  construcția stației de transfer si a statiei de sortare pe amplasamentul din Municipiul Marghita;

 • 3.  construcția statiei de transfer si a state de sortare pe amplasamentul din Municipiul

Salonta;

 • 4. construcția statiei de transfer si a statiei de sortare pe amplasamentul din Municipiul

Beius;

 • 5. construcția statei de transfer pe amplasamentul din orasul Sacuieni;

 • 6. construcția instalatiei de stocare temporara pe amplasamentul din orasul Stei;

 • 7. extinderea statiei de transfer Alesd si a statiei de sortare Valea lui Mihai;

 • 8. inchiderea depozitelor neconforme Oradea, Beius, Alesd, Sacuieni, Stei, Marghita, Valea lui Mihai, Salonta;

 • 9.  achiziționarea de echipamente pentru colectarea separata a deșeurilor reciclabile pentru toate localitatile din judetul Bihor;

 • 10. achizitionarea de echipamente pentru colectarea separata a deseurilor biodegradabile menajere in municipiul Oradea si in orasul Valea lui Mihai;

 • 11. achiziționarea de mijloace de transport pentru transportul deșeurilor de la statiile de transfer la depozitul ECOBIHOR sau instalatia de tratare mecano - biologica;

 • 12. achizitionarea de unitati de compostare individuala pentru localitatile din mediul rural;

 • 13. campanie de informare si constientizare a populatiei, asistenta tehnica si supervizarea lucrarilor de constructii;

(2) Cheltuielile neeligibile sunt suportate de catre Consiliul Judetean Bihor.

Art. 8(1) Orice alte cheltuieli legate de Proiect vor fi suportate de catre ADI “ECOLECT GROUP” sau de către consiliile locale pe raza carora investițiile sunt necesar a fi realizate.

(2) Sumele necesare derularii proiectului care vor fi rambursate, inclusiv partea din TVA, vor fi puse la Dispozitie de către Consiliul Judetean Bihor.

Art. 9 Consiliul Judetean Bihor si ADI „ECOLECT GROUP” pot conveni asupra eventualei preluari a personalului din cadrul UIP in structura aparatului tehnic al ADI, in functie de necesitatile Proiectului

Art.10(1) Depozitul existent din municipiul Oradea, finanțat și construit pe terenul aparținând Municipiului Oradea, va deservi toate unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI “ECOLECT GROUP” pana la epuizarea capacitati acestuia.

(2) De la data la care Proiectul va deveni operational, monitorizarea operării Depozitului, precum și aprobarea tarifului de depozitare urmează a fi realizate de ADI ”ECOLECT GROUP” în numele și pe seama membrilor săi, fără însă ca drepturile de proprietate asupra Depozitului să fie afectate. Depozitul rămâne în continuare bun de retur, care va fi predat de către operatorul existent, la încetarea Contractului încheiat cu Consiliul Local Oradea, în deplină proprietate, gratuit și liber de orice sarcini municipiului Oradea, și toate clauzele contractuale referitoare la acest aspect rămân aplicabile și nu se modifică.

Art. 11 Stația de sortare existentă aparținând ECOBIHOR va deservi toate localitățile din zona 1 (astfel cum va fi aceasta definită în cadrul Proiectului) monitorizarea operării sale, precum și aprobarea tarifului urmând a fi exercitate de ADI în numele și pe seama membrilor săi din zona 1, fără însă ca drepturile de proprietate asupra stației de sortare să fie afectate. Stația de sortare rămâne în continuare bun de retur, care va fi predat de către operatorul existent, la încetarea Contractului încheiat cu Consiliul Local Oradea, în deplină proprietate, gratuit și liber de orice sarcini municipiului Oradea, și toate clauzele contractuale referitoare la acest aspect rămân aplicabile și nu se modifică.

Art. 12 Stația de compostare existentă aparținând ECOBIHOR va deservi în continuare doar municipiul Oradea, fără însă ca drepturile de proprietate asupra acesteia să fie afectate, urmând ca prin Proiect să fie finanțate investiții aferente acesteia, constând în bunuri ce pot fi individualizate separat, care vor intra în domeniul public al Județului (în calitate de beneficiar al Proiectului).

Art. 13(1) Părțile se angajează să sprijine implementarea Proiectului prin punerea la dispoziție, în baza hotărârii consiliului local, a terenurilor pe care urmează să se construiască instalatiile prezentate in Preambul punctul 2, precum și a altor terenuri identificate și necesare realizării Proiectului. În acest sens, Consiliile Locale din unitățile administrativ-teritoriale proprietare ale acestor terenuri le vor stabili regimul juridic de bunuri aparținând proprietății publice și vor acorda Consiliului Județean Bihor, pe întreaga durată a Documentului de Pozitie, dreptul de administrarea a terenului respectiv, incluzând posesia și folosința terenului în limita obiectivului de construire și exploatare a obiectivelor de investiții, în condițiile legii.

 • (2) Este interzisă încheierea, pe durata prezentului Document de Pozite, a oricărui alt act juridic de dispozitieavând ca obiect aceste terenuri. Pentru orice alt tip de act juridic privind aceste terenuri se va obtine in prealabil acordul Consiliului Judetean Bihor.

 • (3) Unitățile administrativ-teritoriale se angajează prin prezentul Document de Pozitie să își înregistrezedrepturile lor de proprietate asupra acestor terenuri, conform prevederilor legale privind publicitatea imobiliară,anterior punerii lor la dispoziție pentru realizarea Proiectului.

Art. 14 Toate bunurile imobile rezultate în cadrul Proiectului deservesc mai multe unitati administrativ teritoriale si apartin domeniului public al judetului Bihor.

Art. 15(1) Bunurile mobile achiziționate în cadrul Proiectului, respectiv echipamentele pentru colectarea separata a deseurilor reciclabile si a celor biodegradabile vor deveni parte a patrimoniului Judetului Bihor conform art. 10 alin (6) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de Urgenta nr. 13/2008. Consiliul Judetean Bihor va preda aceste bunuri, pe baza de procese verbale, unităților administrativ teritoriale.

(2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unitățile administrativ teritoriale deservite de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosință asupra acestuia.

Secțiunea 3 - Delegarea Gestiunii Serviciilor comunitare de utilități publice în domeniul salubrizării localităților

Art. 16 (1) Serviciile publice de interes local, aflate în responsabilitatea consiliilor locale, sunt cele de colectare a deșeurilor generate de populație și transportul acestora, după caz, la: stațiile de transfer, stația de sortare, stația de compostare, stația de tratare mecano - biologică sau depozit.

 • (2) Pentru aceste servicii părțile optează pentru gestiunea delegată care urmează a fi făcută de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT GROUP”, în baza unui mandat special dat de fiecare consiliu local, în condițiile legii, zonal pentru unitățile administrativ - teritoriale arondate unei stații de transfer / sortare/ compostare / tratare mecano - biologică / depozit împreună, conform Anexei nr. 2, dupa cum urmeaza:

 • un operator pentru zona de colectare Oradea (zona 1) care sa asigure colectarea deseurilor municipale si transportul acestora, dupa caz, la instalatia de tratare mecano-biologica Oradea, la statia de sortare Oradea, la statia de compostare Oradea sau la depozitul conform Oradea;

 • cate un operator pentru fiecare zona (zonele 2-6), care sa asigure colectarea deseurilor municipale din zona respectiva, transportul acestora la statia de transfer din zona sau la instalatia de stocare temporara, respectiv statia de sortare din zona, operarea statiei de transfer, a instalatiei de stocare temporara si a statie de sortare din zona, daca aceste instalatii au fost realizate prin Proiect, precum si transportul deseurilor reziduale de la aceste instalatii la instalatia de tratare mecano-biologica Oradea si la depozitul conform Oradea.

 • (3) În situația în care una sau mai multe unități administrativ teritoriale, la data delegării serviciilor publice de salubrizare în condițiile alin. (2), are în derulare un contract cu un operator, licitația pentru delegarea serviciului va fi făcută și pentru acea unitate administrativ - teritorială, cu mențiunea că operatorul selectat va începe operarea la încetarea contractului existent.

Art. 17(1) Serviciul public de operare a instalației de tratare mecano-biologica este de interes județean și se află în responsabilitatea Consiliului Județean Bihor.

(2) Delegarea catre un operator a gestiunii acestui serviciu de operare a instalatiei de tratare mecanobiologica Oradea va fi efectuată de către Consiliul Județean Bihor sau ADI ECOELCT in numele si pe seama CJ BIHOR, in baza unui mandat special dat de acesta.

Art. 18(1) Gestiunea operării statie de sortare si statiei de compostare Valea lui Mihai, statiei de sortare si statiei de transfer Alesd realizate în cadrul altor proiecte sunt delegate în condițiile memorandumurilor de finanțare prevăzute pentru fiecare proiect în parte.

(2) La încetarea obligațiilor asumate de autoritățile administrației publice locale în cauză față de finanțator, acestea vor fi integrate în proiect, delegarea gestiunii lor fiind încredințată de consiliile locale respective către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT GROUP”.

Art. 19 ADI „ECOLECT GROUP” monitorizeaza activitatile pe care le presupune derularea Proiectului. ADI „ECOLECT GROUP” controleaza modul de respectare a obligatiilor asumate de operatorii serviciului de salubrizare, in conditiile legii si intervine prin masuri pentru asigurarea functionalitatii tehnico-economice si juridice a sistemului.

Secțiunea 4 - Investiții si activitati care nu fac obiectul proiectului

Art. 20 Investitiile din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Bihor”, care nu fac obiectul Proiectului trebuie realizate la termenele prezentate in Studiu de fezabilitate, responsabilitatea realizarii lor fiind a Partilor.

Art. 21 Consiliile locale Oradea, Beius, Alesd, Sacuieni, Stei, Marghita, Valea lui Miha si Salonta trebuie sa asigure anual monitorizarea post-inchidere a depozitelor neconforme pe o perioada de 30 de ani, conform prevederilor legale in vigoare.

Secțiunea 5 - Finantarea serviciilor

Art. 22(1) Pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare (activitatile de colectare, transport, stocare temporara, sortare, compostare, tratare mecano-biologica si depozitare), Părțile convin de comun acord să stabilească în condițiile legii tarife în sarcina beneficiarilor acestor servicii. Pentru activitatile enumerate, tarifele de salubrizare vor fi aprobate de catre consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADI „ECOLECT GROUP”. Nivelul tarifelor se stabileste cu respectarea prevederilor Deciziei de Finantare a Proiectului si a prevederilor legale aplicabile.

 • (2) Tariful perceput de la populatie, precum si cel perceput de la operatorii economici si institutii va include tarifele de colectare, transport, stocare temporara, sortare, compostare, tratare mecano-biologica si depozitare.

 • (3) Din tariful incasat de la populatie, agenti economici si institutii, operatorii de colectare si transport vor plati activitatea de colectare si transport si, dupa caz, activitatile de transfer, stocare temporara, sortare, compostare, tratare mecano-biologica si depozitare.

 • (4) Tarifele pentru colectare, transport, sortare si tratare mecano-biologica sunt rezultate in urma licitatiilor pentru delegarea serviciilor respective.

 • (5) Tariful pe tona de deseu depozitat se fundamenteaza cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de catre autoritatile de reglementare competente, pe baza legislatiei in vigoare.

 • (6) Tariful de depozitare, precum si tariful de sortare si compostare pentru instalatiile apartinand ECOBIHOR se propun de catre operatorul ECOBIHOR si se stabilesc sau se modifica prin Hotararea ADI „ECOLECT GROUP”, in baza mandatului special acordat in prealabil prin hotarari ale consiliilor locale ale unitatilor administrativ teritoriale membre ale ADI „ECOLECT GROUP”.

Capitolul V. Răspunderea contractuală

(2) În relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale revine Părții care s-a obligat.

Capitolul VI - Contabilitatea și auditul Proiectului

Art. 24 Proiectul va fi auditat în conformitate cu dispozițiile legislației române și europene aplicabile.

Art. 25 Consiliului Județean Bihor îi incumbă întreaga răspundere financiară a Proiectului și trebuie să asigure vizibilitatea tuturor operațiilor financiare legate de Proiect în contabilitatea sa.

Art. 26 Consiliul Județean Bihor va atribui toate contractele aferente Proiectului în conformitate cu legislația achizițiilor publice și cu dispozițiile Deciziei si Contractului de Finanțare.

Art. 27 Consiliului Județean Bihor îi revine responsabilitate de a asigura vizibilitatea tuturor operațiunilor financiare în vederea unui audit financiar pentru toate cheltuielile aferente Proiectului. Facturi sau alte documente corespunzătoare vor însoți orice cerere de acoperire a cheltuielilor.

Capitolul VII. Dispoziții finale

Art. 28 Orice modificare a clauzelor prezentului Document de pozitie va fi făcută prin Act Adițional aprobat și semnat de toate Părțile, cu excepția situației în care Memorandumul de Finanțare încheiat de Consiliul Județean Bihor nu conține dispoziții contrare sau suplimentare față de prezentul Document de Pozitie, împrejurare în care acesta este considerat modificat implicit și a situației în care modificarea privește doar unele din Părți, împrejurare în care se va încheia un addendum doar între părțile implicate.

Art. 29 Orice dispute născute din executare prezentului Document de pozitie vor fi rezolvate pe cale amiabilă între Părțile contractante. În cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă, orice dispută va fi soluționată de instanțele române de contencios administrativ competente, conform dreptului român.

Art. 30 Consiliul Județean Bihor va lua toate măsurile pentru a se asigura că publicitatea privind sprijinul financiar nerambursabil este suficientă pentru ca populația să fie conștientă de rolul jucat de Uniunea Europeană în derularea Proiectului, astfel cum se prevede în Decizia si Contractul de Finanțare și cu respectarea procedurilor aplicabile.

Art. 31 Forța majoră, definită ca orice eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate fi controlat de Părți și în special războaiele civile sau catastrofele naturale, înlătură răspunderea Părților care o invocă.

Art. 32 Prezentul Document de pozitie se completează, după caz, cu prevederile aplicabile din legislația română.

Art. 33 Prezentul Document de pozitie a fost încheiat la data de................., în 102 de exemplare originale, câte

unul pentru fiecare Parte.

ASOCIAȚII PRIN REPREZENTANT                SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA

 • 2. Municipiul Oradea, reprezentat prin primar Bolojan Ilie Gavril, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.........din.........

 • 3. Municipiul Beiuș, reprezentat prin primar Domocoș Adrian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Beiuș nr.........din.........

 • 4. Municipiul Marghita, reprezentat prin primar Pocsaly Zoltan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Marghita nr.........din.........

 • 5. Municipiul Salonta, reprezentat prin primar Torok Laszlo, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Salonta nr.........din.........

 • 6. Orașul Aleșd, reprezentat prin primar Țipțer Zeno Dănuț, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Aleșd nr.........din

 • 7. Orașul Nucet, reprezentat prinprimar Sârghie Costel Nelu, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Nucet nr.........din.........

 • 8. Orașul Săcuieni, reprezentat prinprimar Beres Csaba, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Săcuieni nr.........din.........

 • 9. Orașul Stei, reprezentat prin primar Balaj Gheorghe Iulian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Stei nr.........din.........

 • 10. Orașul Valea lui Mihai, reprezentat prin primar Nyako Iozsef, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Valea lui Mihai nr.........din.........

 • 11. Oraș Vașcău, reprezentat prin primar Porge Florin Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Vașcău nr.........din.........

 • 12. Comuna Abram, reprezentată prin primar Nuțaș Gabriel Octavian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Abram nr.........din.........

 • 13. Comuna Abrămuț, reprezentată prin primar Barcui Barna, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Abrămuț nr.........din.........

 • 14. Comuna Aștileu, reprezentată prin primar Lazăr Vasile Ionuț, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Aștileu nr.........din.........

 • 15. Comuna Aușeu, reprezentată prin primar Lazăr Mitică Florentin împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Aușeu nr.........din.........

 • 16. Comuna Avram Iancu, reprezentată prin primar Matica Teodor Liviu împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Avram lancu nr.........din.........

 • 17. Comuna Balc, reprezentată prin primar Maroșan Arsenie, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Balc nr.........din.........

 • 18. Comuna Batăr, reprezentată prin primar Muguriuș Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Batăr nr.........din.........

 • 19. Comuna Biharia, reprezentată prin primar Nagy Gizella, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

 • 21. Comuna Borod, reprezentată prin primar Sarca Sorin-Petru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Borod nr.........din.........

 • 22. Comuna Borș, reprezentată prin primar Batori Geza, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Borș

nr.........din.........

 • 23. Comuna Bratca, reprezentată prin primar Mateaș Adrian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Bratca nr.........din.........

 • 24. Comuna Brusturi, reprezentată prin primar Petruț Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Brusturi nr.........din.........

 • 25. Comuna Budureasa, reprezentată prin primar Olea Radu Vasile, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Budureasa nr.........din.........

 • 26. Comuna Buduslău, reprezentată prin primar Vekony Mihaly, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Buduslău nr.........din.........

 • 27. Comuna Bulz, reprezentată prin primar Sărăcuț Augustin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Bulz nr.........din.........

 • 28. Comuna Buntești, reprezentată prin primar Degău Sorin Mihai, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Buntești nr.........din.........

 • 29. Comuna Căbești, reprezentată prin primar Toda Silviu, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Căbești nr.........din.........

 • 30. Comuna Căpâlna, reprezentată prin primar Vid Gheorghe Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Căpâlna nr.........din.........

 • 31. Comuna Cărpinet, reprezentată prin primar Ienciu Gheorghe, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Cărpinet nr.........din.........

 • 32. Comuna Cefa, reprezentată prin primar Bărnău Dumitru Alin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Cefa nr.........din.........

 • 33. Comuna Ceica, reprezentată prin primar Corb Florin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Ceica nr.........din.........

 • 34. Comuna Cetariu, reprezentată prin primar Vitalyos Barna, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Cetariu nr.........din.........

 • 35. Comuna Cherechiu, reprezentată prin primar Niri Alexandru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Cherechiu nr.........din.........

 • 36. Comuna Chișlaz, reprezentată prin primar Tripo Ștefan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Chișlaz nr.........din.........

 • 37. Comuna Ciuhoi, reprezentată prin primar Molnar Jozsef, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Ciuhoi nr.........din.........

 • 38. Comuna Ciumeghiu, reprezentată prin primar Huple Gheorghe, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

 • 39. Comuna Cîmpani, reprezentată prin primar Bocșe Raul-Florin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Cîmpani nr.........din.........

 • 40. Comuna Cociuba Mare, reprezentată prin primar Sferle Mihai Florin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Cociuba Mare nr.........din.........

 • 41. Comuna Copăcel, reprezentată prin primar Gurău Liviu, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Copăcel nr.........din.........

 • 42. Comuna Criștioru de Jos, reprezentată prin primar Tulvan Ionel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Criștioru de Jos nr.........din.........

 • 43. Comuna Curățele, reprezentată prin primar Mocioran Teodor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Curățele nr.........din.........

 • 44. Comuna Curtuișeni, reprezentată prin primar Nagy Istvan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Curtuișeni nr.........din.........

 • 45. Comuna Derna, reprezentată prin primar Filip Victor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Derna nr.........din.........

 • 46. Comuna Diosig, reprezentată prin primar Mados Attila Ferencz, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Diosig nr.........din.........

 • 47. Comuna Dobrești, reprezentată prin primar Neag Nicolae, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Dobrești nr.........din.........

 • 48. Comuna Drăgănești, reprezentată prin primar Bogdan Gheorghe Dănuț, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Drăgănești nr.........din.........

 • 49. Comuna Drăgești, reprezentată prin primar Fărcuța Sabina, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Drăgești nr.........din.........

 • 50. Comuna Finiș, reprezentată prin primar Man Ioan Florian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Finiș nr.........din.........

 • 51. Comuna Gepiu, reprezentată prin primar Purge Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Gepiu nr.........din.........

 • 52. Comuna Girișu de Criș, reprezentată prin primar Pașca Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Girișu de Criș nr.........din.........

 • 53. Comuna Hidișelu de Sus, reprezentată prin primar Petroi Adrian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Hidișelu de Sus nr.........din.........

 • 54. Comuna Holod, reprezentată prin primar Horga Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Holod nr.........din.........

 • 55. Comuna Husasău de Tinca, reprezentată prin primar Faur Mihai, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Husasău de Tinca nr.........din.........

 • 56. Comuna Ineu, reprezentată prin primar Togor Dumitru , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

 • 57. Comuna Lazuri de Beiuș, reprezentată prin primar Hanza Nicolae, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Lazuri de Beiuș nr.........din.........

 • 58. Comuna Lăzăreni, , reprezentată prin primar Paul Cristian Vasile, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Lăzăreni nr.........din.........

 • 59. Comuna Lugașu de Jos, reprezentată prin primar Sorban Levente, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Lugașu de Jos nr.........din.........

 • 60. Comuna Lunca, reprezentată prin primar Popa Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Lunca nr.........din.........

 • 61. Comuna Mădăras, reprezentată prin primar Tiurbe Dan Alexandru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Mădăras nr.........din.........

 • 62. Comuna Măgești, reprezentată prin primar Merț Marin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Măgești nr.........din.........

 • 63. Comuna Nojorid, reprezentată prin primar Crainic Mircea Mihai, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Nojorid nr.........din.........

 • 64. Comuna Olcea, reprezentată prin primar Bocșe Flore, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Olcea nr.........din.........

 • 65. Comuna Oșorhei, reprezentată prin primar Pop Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Oșorhei nr.........din.........

 • 66. Comuna Paleu, reprezentată prin primar Somogyi Ludovic, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Paleu nr.........din.........

 • 67. Comuna Pietroasa, reprezentată prin primar Pîlea Cornel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Pietroasa nr.........din.........

 • 68. Comuna Pocola, reprezentată prin primar Mașcaș Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Pocola nr.........din.........

 • 69. Comuna Pomezeu, reprezentată prin primar Sora Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Pomezeu nr.........din.........

 • 70. Comuna Popești, reprezentată prin primar Curtean Dorin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Popești nr.........din.........

 • 71. Comuna Răbăgani, reprezentată prin primar Dărăban Alecsandru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Răbăgani nr.........din.........

 • 72. Comuna Remetea, reprezentată prin primar Stefănică Adrian Călin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Remetea nr.........din.........

 • 73. Comuna Rieni, reprezentată prin primar Bota Gheorghe Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Rieni nr.........din.........

 • 74. Comuna Roșia, reprezentată prin primar Bonca Florin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Rieni nr.........din.........

 • 75. Comuna Roșiori, reprezentată prin primar Kelemen Zoltan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

 • 76. Comuna Săcădat, reprezentată prin primar Popa Aurel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Săcădat nr.........din.........

 • 77. Comuna Sălacea, reprezentată prin primar Horvath Bela, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Sălacea nr.........din.........

 • 78. Comuna Sălard, reprezentată prin primar Nagy Miklos, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Sălard nr.........din.........

 • 79. Comuna Sâmbăta, reprezentată prin primar Carțiș Mircea, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Sălard nr.........din.........

 • 80. Comuna Sânmartin, reprezentată prin primar Popuș Lucian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Sânmartin nr.........din.........

 • 81. Comuna Sânnicolau Român, reprezentată prin primar Maghear Alexandru, împuternicit în acest sens prin

Hotărârea Consiliului Local Sânnicolau Român nr.........din.........

 • 82. Comuna Sântandrei, reprezentată prin primar Mărcuș Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Sântandrei nr.........din.........

 • 83. Comuna Sârbi, reprezentată prin primar Herman Gavril, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Sârbi nr.........din.........

 • 84. Comuna Spinuș, reprezentată prin primar Creț Gheorghe, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Spinuș nr.........din.........

 • 85. Comuna Suplacu de Barcău, reprezentată prin primar Tivadar Nicolae, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Suplacu de Barcău nr.........din.........

 • 86. Comuna Simian, reprezentată prin primar Balazsi Iosif, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Simian nr.........din.........

 • 87. Comuna Sinteu, reprezentată prin primar Albert Augustin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Sinteu nr.........din.........

 • 88. Comuna Soimi, reprezentată prin primar Vaida Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Soimi

nr.........din.........

 • 89. Comuna Suncuiuș, reprezentată prin primar Gabor Doru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Suncuiuș nr.........din.........

 • 90. Comuna Tarcea, reprezentată prin primar Bordaș Carol, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Tarcea nr.........din.......

 • 91. Comuna Tămășeu, reprezentată prin primar Matyi Miklos, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Tămășeu nr.........din.........

 • 92. Comuna Tărcaia, reprezentată prin primar Ile Aurel Dan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Tărcaia nr.........din.........

 • 93. Comuna Tăuteu, reprezentată prin primar Vincze Nandor Ștefan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

 • 95. Comuna Tinca, reprezentată prin primar Coste Teodor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Tinca nr.........din.........

 • 96. Comuna Toboliu, reprezentată prin primar Maier Pavel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local

Toboliu nr.................din.........

 • 97. Comuna Tulca, reprezentată prin primar Bulzan Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tulca

nr.........din.........

 • 98. Comuna Țețchea, reprezentată prin primar Chirilă Florin Bujor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Țețchea nr.........din.........

 • 99. Comuna Uileacu de Beiuș, reprezentată prin primar Sabău Mihaela Angela, împuternicit în acest sens prin

Hotărârea Consiliului Local Uileacu de Beiuș nr.........din.........

 • 100. Comuna Vadu Crișului, reprezentată prin primar Cosma Dorel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Vadu Crișului nr.........din.........

 • 101. Comuna Vârciorog, reprezentată prin primar Cociuba Vasile, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Vârciorog nr.........din.........

102 Comuna Viișoara, reprezentată prin primar Beke Vasile, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Viișoara nr.........din.........

ANEXA 2

ARONDAREA LOCALITATILOR PE ZONE DE COLECTARE

Localitati arondate depozitului Oradea ( Zona 1)

Tip

Localitate

Populație

M

ORADEA

204.477

C

BIHARIA

3.934

C

BORȘ

3.646

C

CEICA

3.872

C

CETARIU

2.175

C

COPĂCEL

2.199

C

DRĂGEȘTI

2.519

C

GIRIȘU DE CRIȘ

3.547

C

HIDIȘELU DE SUS

3.135

C

HOLOD

3.304

C

INEU

4.322

C

LĂZĂRENI

2.980

C

NOJORID

4.678

C

OȘORHEI

6.382

C

PALEU

1.799

C

SĂCĂDAT

1.889

C

SANMARTIN

8.854

C

SĂNTANDREI

4.098

C

SARBI

2.730

C

SPINUȘ

1.194

C

TILEAGD

7.162

C

VÂRCIOROG

2.176

C

HUSASĂU DE TINCA

2.293

C

GEPIU

1.831

C

SĂLARD

4.283

C

TOBOLIU

2.242

Total

291.721

Localitatile arondate statiei de transfer Alesd (Zona 2)

Tip

Localitate

Populatie

O

ALEȘD

10.699

C

AȘTILEU

3.803

C

AUȘEU

3.063

C

BOROD

3.980

C

BRATCA

5.180

C

BRUSTURI

3.975

C

BULZ

2.111

C

LUGAȘU DE JOS

3.406

C

MĂGEȘTI

2.790

C

ȘINTEU

1.205

C

ȘUNCUIUȘ

3.306

C

ȚEȚCHEA

3.084

C

VADU CRIȘULUI

4.181

Total

50.783

Localitatile arondate statiei de transfer Salonta (Zona 3)

Tip

Localitate

Populație

M

SALONTA

18.431

C

AVRAM IANCU

3.355

C

BATĂR

5.215

C

CEFA

2.393

C

CIUMEGHIU

4.479

C

COCIUBA MARE

3.009

C

MĂDĂRAS

2.840

C

OLCEA

2.788

C

TINCA

7.814

C

TULCA

2.860

C

SANNICOLAU ROMAN

2.147

Total

55.331

Localitatile arondate statiei de transfer Beius (Zona 4)

Tip

Localitate

Populatie

M

BEIUȘ

11.077

O

NUCET

2.493

O

ȘTEI

8.310

O

VAȘCĂU

2.752

C

BUDUREASA

2.684

C

CĂBEȘTI

1.957

C

CĂPĂLNA

1.813

C

CURĂȚELE

2.624

C

DOBREȘTI

5.564

C

DRĂGĂNEȘTI

2.953

C

FINIȘ

3.715

C

POCOLA

1.549

C

POMEZEU

3.112

C

RĂBĂGANI

2.070

C

REMETEA

2.970

C

ROȘIA

2.526

C

SĂMBĂTA

1.489

C

ȘOIMI

2.806

C

TĂRCAIA

2.024

C

UILEACU DE BEIUȘ

2.261

C

BUNTEȘTI

4.602

C

CĂMPANI

2.548

C

CĂRPINET

2.049

C

CRIȘTIORU DE JOS

1.448

C

LAZURI DE BEIUȘ

1.683

C

LUNCA

2.904

C

PIETROASA

3.272

C

RIENI

3.090

Total

88.345

Localitati arondate statiei de transfer Marghita (Zona 5)

Tip

Localitate

Populatie

M

MARGHITA

17.177

C

ABRAM

3.214

C

ABRĂMUȚ

3.100

C

BALC

3.524

C

BOIANU MARE

1.396

C

BUDUSLĂU

1.932

C

CHIȘLAZ

3.256

C

DERNA

2.787

C

POPEȘTI

8.162

C

SUPLACU DE BARCĂU

4.458

C

TĂUTEU

4.511

C

VIIȘOARA

1.383

Total

54.900

Localitati arondate statiei de transfer Sacuieni (Zona 6)

Tip

Localitate

Populatie

O

SĂCUIENI

11.697

O

VALEA LUI MIHAI

10.631

C

CIUHOI

2.213

C

DIOSIG

6.946

C

ROȘIORI

3.198

C

TĂMĂȘEU

1.991

C

CHERECHIU

2.487

C

CURTUIȘENI

3.801

C

SĂLACEA

3.126

C

ȘIMIAN

3.834

C

TARCEA

2.602

Total

52.526

Anexa 1 - Schema de gestionare a deseurilor in judetul Bihor

Zone 1: ORADEA


Zone 2: ALESD


Compostare individuala


Zone 3: SALONTA


Statie sortare ORADEA*


Statie compostare

ORADEA**


Statie sortare ALESD


CompostreciclabileDirect la reciclare


Statie sortare

SALONTA


Statie sortare BEIUS


Zone 6: SACUIENIStatie sortare

MARGHITAStatie sortare VALEA LUI MIHAI


Statie compostare

VALEA LUI MIHAIDeseuri stradale

Zone 1 Zone 4

Zone 2 Zone 5

Zone 3 Zone 6

*capacitatea mxima a statiei este de 39.000 t/an si va primi circa 37.500 t/an **capacitatea statiei este de maxim 20.000 t/an si va primi circa 5.100 t/an