Hotărârea nr. 137/2013

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, precum şi a punerii la dispoziție de către municipiul Oradea cu titlu gratuit a terenului ocupat de obiectivul de investiţie “Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, județul Bihor”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, precum și a punerii la dispoziție de către municipiul Oradea cu titlu gratuit a terenului ocupat de obiectivul de investiție “Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, județul Bihor”

Analizând Raportul de specialitate nr. 31.488/13. 02.2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, județul Bihor”, elaborat de către SC Aquacons SRL din Oradea prin proiectanți de specialitate, precum și punerea la dispoziție de către municipiul Oradea cu titlu gratuit a terenului ocupat de obiectivul de investiție;

având în vedere Nota de fundamentare nr. 31485/2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, județul Bihor

în conformitate cu: art. 44 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale , cu modificarile și completarile ulterioare,

în baza art. 36 alin. (2) lit. b), c), alin. (4) lit.d) , alin. (5) lit. a), art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, județul Bihor “;

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: “Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, județul Bihor “cu următoarele

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

(în prețuri - la cursul valutar lei/ EURO in data de 04. 10. 2012, Euro= 4,5426 lei)

1 Valoarea totala a investitiei

din care C+M

2 Eșalonarea investitiei (INV/C+M)

Anul I (12 luni)             Investitie

C+M

Anul II (12 luni)             Investitie

C+M

3 Durata de realizare a investitiei


30.821,80           mii lei incl. TVA

6.785,06        mii euro incl. TVA

26.463,16           mii lei incl. TVA

5.825,55        mii euro incl. TVA


10.000,00

8.000,00

20.821,80

18.463,16

24 luni


mii lei incl. TVA mii lei incl. TVA mii lei incl. TVA mii lei incl. TVA


4 Capacitati:

Obiect

Pasaj superior

S(mp) =

980,00

Obiect

Rampe pasaj Lungime rampe

L(m)=

630,98

Din care pasaj

L(m)=

33,00

Obiect

Benzi de accelerare - decelerare

L(m)=

534,63

Obiect

Bretele de acces la pasaje

Lungime

L(m)=

1.091,02

Obiect

Semnalizare

Lungime semnalizare

L(m)=

2.380,00

Obiect

Iluminat public

L(m)=

2.500,00

Obiect

Retea de canalizare pluviala

L(m)=

992,00

Obiect

Deviere rețele electrice subterane LES 20kV

L(m)=

450,00

Investitia specifica:

5

Investitie specifica Pasaj

6,89

mii Lei/mp

1,52

mii Euro/mp

6

Investitie specifica Rampe

1,28

mii Lei/mp

0,28

mii Euro/mp

7

Investitie specifica bretele

1,08

mii Lei/mp

0,24

mii Euro/mp

ALȚI INDICATORI

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de invesțitii se va face de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație și/sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art.3 Terenul ce urmează a fi ocupat de obiectivul de investiție va fi pus la dispoziție de către municipiul Oradea cu titlu gratuit;

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică; Direcția Juridică, Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor;

 • -  Primarul municipiului Oradea;

 • -  Direcția Tehnică;

 • -  Compartiment Investiții și Avizare Lucrări;

 • -  Birou Drumuri Publice;

 • -  Direcția Economică;

 • -   Direcția Juridică;

 • -  Administrația Imobiliară Oradea;

 • -  S. C. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, prin grija Direcției Tehnice;

 • -   Se publică în M.O. al judetului Bihor se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 14 februarie 2013

  Nr. 137


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.