Hotărârea nr. 133/2013

privind aprobarea preţului local al energiei termice furnizate de către SC Electrocentrale Oradea SA, valabil începând cu 01.02.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizate de către SC Electrocentrale Oradea SA,

valabil începând cu 01.02.2013

Analizând raportul de specialitate nr. 30870/12.02.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prețului local al energiei termice furnizate de către SC Electrocentrale Oradea SA începând cu 01.02.2013

Având în vedere adresa SC Electrocentrale Oradea SA nr. 1311/07.02.2013 cuprinzând propunerile privind prețul local al energiei termice și cantitățile de energie termică prognozate a fi livrate în 2013 de SC Electrocentrale Oradea SA și SC Transgex SA,

Cu respectarea Deciziei nr. 266/29.01.2013 prin care ANRE a aprobat prețul pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte de către SC Electrocentrale Oradea SA pentru consumatorii casnici și noncasnici

Ținând cont de prevederile:

  • - Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică

  • - OG nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme

centralizate

  • - Ordinului nr. 66/2007 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit. b), d), alin.4 lit.a), c), alin. 6, lit. a), pct. 14 si art. 45 alin.2 lit.a, lit.c) din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă prețul local al energiei termice în Municipiul Oradea, calculat ca medie ponderată, la nivelul de 256,01 lei/gcal (inclusiv TVA), valabil începând din 01.02.2013.

Art. 2. Se aprobă menținerea la nivelul de 235,52 lei/gcal (inclusiv TVA) a prețului local de facturare al energiei termice furnizate populației prin sistem centralizat în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 615/29.09.2011.

Art. 3. Se aprobă subvenția unitară acordată de la bugetul local pentru energia termică furnizată populației prin sistemul centralizat în Municipiul Oradea la nivelul de 20,49 lei/Gcal (inclusiv TVA), valabil începând cu 01.02.2013.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul Municipiului Oradea

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Direcția Economică

o Direcția Tehnică

o Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

o SC Electrocentrale Oradea SA

o Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


Oradea, 14 februarie 2013

Nr. 133


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.