Hotărârea nr. 132/2013

privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a preţului local al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară, valabil începând cu 01.02.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a prețului local al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară, valabil începând cu 01.02.2013

Analizând raportul de specialitate nr.30869/12.02.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a prețului local al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară, valabil începând cu 01.02.2013

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 222/12.04.2012 prin care s-a aprobat practicarea de către SC Electrocentrale Oradea SA pentru agenții economici racordați la rețeaua primară și agenții racordați la punctele termice ale altor agenți economici a prețului local al energiei termice de 266,03 lei/gcal (inclusiv TVA), cu excepția operatorilor autorizați de ANRSC pentru prestarea activității de distribuție a energiei termice în sistem centralizat, valabil începând cu 01.05.2012.

Luând în considerare Decizia nr. 266/29.01.2013 prin care ANRE a aprobat noul preț de producere a energiei termice livrate sub formă de apă fierbinte de către SC Electrocentrale Oradea SA, cu aplicabilitate de la 01.02.2013.

În conformitate cu art. 8 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, consiliul local aprobă nivelul prețului local al energiei termice furnizate către utilizatorii de energie termică, precum și prețul local de facturare pentru populație,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit. b), d), alin.4 lit.a), c), alin. 6, lit. a), pct. 14 si art. 45 alin.2 lit.a, lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă practicarea de către SC Electrocentrale Oradea SA pentru agenții economici racordați la rețeaua primară și agenții racordați la punctele termice ale altor agenți economici a prețului local al energiei termice de 256,01 lei/gcal (inclusiv TVA), cu excepția operatorilor autorizați de ANRSC pentru prestarea activității de distribuție a energiei termice în sistem centralizat, valabil începând cu 01.02.2013.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o o o o o o o


Primarul municipiului Oradea

Instituția Prefectului județului Bihor

Direcția Economică

Direcția Tehnică

Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

SC Electrocentrale Oradea SA

Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 14 februarie 2013

Nr. 132


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila