Hotărârea nr. 131/2013

privind aprobarea contractării unui împrumut in valoare de maxim 14.424.650 lei, in conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum modificarea unor acte normative

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contractării unui împrumut in valoare de maxim 14.424.650 lei, in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum modificarea unor acte normative

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) alin. (4) lit. c), precum si ale

art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) si alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata,

având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si completările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative, precum cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările completările ulterioare,

luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997,

ținând seama de prevederile art. 1166 si următoarele din Codul civil, republicat, referitoare la contracte sau convenții,

luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Municipiului Oradea, in calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 30856/12.02.2013

b ) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 30856/12.02.2013;

c) precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor, inregistrate in

contabilitate, față de furnizorii de bunuri, servicii si lucrări, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din OUG nr. 3/2013.

Consiliul Local al Municipiului Oradea adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aproba contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din vărsăminte din privatizare in valoare de maxim 14.424.650 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.

Art. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru achitarea arieratelor înregistrate in contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii si lucrări, conform „Situației arieratelor înregistrate in contabilitate fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrări", pentru care va fi întocmita cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Oradea se asigura integral plata serviciului anual al datoriei publice

locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art. 4. (1) Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația sa publice pe pagina de internet a Municipiului Oradea următoarele date:

  • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

  • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

  • c) gradul de îndatorare al Municipiului Oradea;

  • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării

rambursabile;

  • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

  • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Oradea și Direcția Economică.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Oradea, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Oradea, prefectului județului Bihor, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Bihor, precum și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 14 februarie 2013                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 131 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.