Hotărârea nr. 128/2013

privind modificarea componentei comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea componentei comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local

Analizând raportul de specialitate nr. 20909 din data de 30.01.2013 intocmit de către Compartimentul Secretariat al

Consiliului Local prin care se propune modificarea componentei comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art.54 alin.(5) și alin.(6) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.15 - 18 din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată, Consiliul local își organizează comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate,

Având in vedere:

•   Hotărârea Consiliului Local 346/2012 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local,

 • •   Hotărârea Consiliului Local 393/2012 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea a d-nei TIMOFTE CLAUDIA SIMONA CLEOPATRA și validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui GAL SORIN CĂLIN din partea UNIUNII SOCIAL LIBERALE

 • •   Hotărârea Consiliului Local nr.8/2013 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatelor de consilier local al municipiului Oradea ale d-nelor Cherecheș Florica, Biro Rozalia Ibolya și al d-lui Cupșa Ioan și validarea mandatelor de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea ale d-lor Tau Ioan, Felea Adrian din partea Uniunii Social Liberale și al d-lui Ritli Lâszlo Csongor din partea Uniunii Democrate Maghiare din România,

Văzând prevederile art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.8/2013 privind repartizarea d-lui TauIoancamembrual Comisiei pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială și protecție copii, a d-lui Felea Adrian - loan ca membru al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și a d-lui Ritli Lâszlo Csongor ca membru al Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, tineret, activități sportive și de agrement - comisie de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Luând în considerare :

•    adresanr. 20062/29.01.2013 prin caredl. TauIoan, consilier local validatin data de 08.01.2013, solicitarepartizareain cadrul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism,

•    adresa nr. 20063/29.01.2013 prin care dl. Felea Adrian Ioan, consilier local validat in data de 08.01.2013, solicita repartizarea in cadrul Comisiei pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială și protecție copii,

 • •    adresa nr. 20067/29.01.2013 prin care se solicita repartizarea d-lui consilier local Ritli Lâszlo Csongor ca membru al Comisiei pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială și protecție copii,, respectiv, repartizarea d-lui Szabo Jozsef, consilier local, ca membru in Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, tineret, activități sportive și de agrement

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

în baza art. 36 alin 2 lit.a, alin.3 lit.c, alin.9 și art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică, republicată cu modificările și completările următoare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se modifică componența comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oradea și anume:

 • I. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism:

  1. PASZTOR SANDOR


  - UDMR - președinte


  • 2. UNIȚA LUCIAN


  - USL - secretar


3. DULCACAMELIA MARIANA   - USL -membru

4. TAU IOAN


- USL - membru

5. CORCHEȘ DORIN - OCTAVIAN - PDL - membru

 • II. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, tineret, activități sportive și de agrement:

 • 1.  VULCU DANIEL - SORIN        - USL - președinte

2.  NEGREANDANIELDUMITRU   - USL - secretar

3. DEBELKA BOGLARKA LILLA - USL - membru

4. SARKOZI ZOLTAN          - UDMR - membru

5. SZABO JOZSEF             - UDMR - membru

 • III. Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială și protecție copii.

 • 1.  LASCU TUDOR SEBASTIAN - USL - președinte

2.  MOHANAUREL-GEORGE -USL -secretar

3. FELEAADRIAN IOAN


- USL - membru


4. COSTE MARINAADELINA


- PDL - membru


5. RITLILÂSZLO CSONGOR


- UDMR-membru


 • IV. Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană.

  1. GAL SORIN CALIN


  - USL - președinte


  2. CÂMPAN IOAN


  - USL - secretar


  3. MĂLAN MIRCEA


  - USL - membru


  4. FILIMON TEOFIL LAVINIU


  - USL - membru


  5. DELOREAN ION IULIUS


  - UDMR-membru


 • V. Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat al municipiului:

  1.

  BONCHIȘ IOAN

  - USL -

  președinte

  2.

  DAN OCTAVIAN

  - USL -

  secretar

  3.

  MUREȘAN IONEL - OVIDIU

  - USL -

  membru

  4.

  MANEAMIHAI

  - USL

  - membru

  5.

  POPADANLUCIAN

  - USL

  - membru

  6.

  HUSZARISTVANERIC

  - UDMR

  - membru

  7.

  ILE CRISTIAN

  - PDL

  - membru

Art.2. Atribuțiile, sarcinile și funcționarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul local, prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifica corespunzător Hotărârea Consiliului Local 346/2012 și Hotărârea Consiliului Local nr.8/2013.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisiile de specialitate ale Consiliului Local .

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județul Bihor,

-   Membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

 • -   se publica in Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr.128


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.