Hotărârea nr. 125/2013

privind aprobarea acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor în vederea furnizării de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, din familiile din Oradea, în vederea prevenirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere socială

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordului de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Direcția Generală de

Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor în vederea furnizării de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilități, din familiile din Oradea, în vederea prevenirii unor situații de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere socială

Analizând raportul de specialitate nr. 201524 din 17.01.2013 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea acordului de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor privind furnizarea de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilități, din familiile din Oradea, în vederea prevenirii unor situații de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere socială,

În temeiul art. 111, alin 2 din Legea nr. 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin.(2), lit.d) și e), alin. (6) lit. a), pct.2, alin. (7), lit. a); art. 45, alin.(2), lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor privind furnizarea de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilități, din familiile din Oradea, în vederea prevenirii unor situații de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere socială conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Suportarea din bugetul de cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea, capitolul 6802 Asigurări și asistență socială, subcapitolul 05.02 Asistentă socială în caz de invaliditate, titlul II Bunuri si servicii, articolul 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, a cheltuielilor cu serviciile de recuperare a copiilor cu dizabilități, din familiile din Oradea, în cuantum de 285 de lei, pe lună, pe beneficiar, reprezentând 40% din costul mediu lunar pe beneficiar, pe anul 2013, stabilit de DGASPC Bihor.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

 • -    Instituția Prefectului jud. Bihor

 • -   Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, prin grija ASCO

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr.125


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexă la H.C.L. 125/2013

ACORD DE PARTENERIAT

 • I. PĂRȚILE:

 • 1.  ADMINISTRAȚIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA (ASCO), cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr. 42, reprezentată legal de d-na Florea Ioana Mihaela, în calitate de director general adjunct,

Nr. înreg. 201558 din 18.01.2013

Și,

 • 2.  DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR (DGASPC Bihor), cu sediul în Oradea, strada Feldioarei nr. 13, reprezentată legal prin dl. Puia Lucian Călin, în calitate de director general.

Nr. înreg. 1241 din 17.01.2013

II. OBIECTUL acordului de parteneriat

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie furnizarea de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilități din municipiul Oradea, în vederea prevenirii unor situații de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere socială.

III. SERVICIILE care fac obiectul acordului de parteneriat

Serviciile de recuperare vor fi furnizate de către Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități din cadrul DGASPC Bihor, situat în Oradea, str. Traian Lalescu nr. 3, copiilor încadrați într-un grad de handicap, în baza certificatului emis de către Comisia pentru Protecția Copilului. Terapiile de care vor beneficia copiii sunt cele prevăzute în planul de recuperare aprobat de către Comisia pentru Protecția Copilului Bihor Și constau în: kinetoterapie, terapie ocupațională (artterapie, terapia psihomotricității, meloterapie), logopedie (stimularea limbajului, comunicare nonverbala), masaj, terapie cognitivă,(educațională, stimulare bazală, ludoterapie), hidroterapie, stimulare senzorială, tifloterapie (terapie adaptata nevăzătorilor).

Serviciile de recuperare vor fi furnizate pentru un număr de 50 de beneficiari/lună.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

IV.1. Administrația Socială Comunitară Oradea se obligă:

 • a) să suporte costurile cu serviciile de recuperare a copiilor cu dizabilități, din familiile din Oradea, care beneficiază de acestea, în cuantum de 40% din costul mediu lunar realizat în cadrul CRCD Oradea, cost care este aprobat anual prin hotărâre de consiliu județean. Pentru anul 2013, costul mediu lunar va fi de 712 lei/beneficiar/lună, din care 285 lei/beneficiar/lună este suportat de către A.S.C.O.

 • b) să vireze lunar, în perioada 24-31 a lunii în care a primit factura, în contul D.G.A.S.P.C. Bihor, suma aferentă facturii privind serviciile prestate.

 • c) să desemneze un angajat din cadrul Serviciului Persoane cu Dizabilități, Asistenți Personali Și Indemnizații, care să colaboreze cu persoana desemnată de partenerul DGASPC Bihor, în vederea atingerii obiectivelor parteneriatului

 • d) să țină evidența lunară a copiilor cu dizabilități din municipiul Oradea, care beneficiază de serviciile acordate în Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități

 • e) să păstreze confidențialitatea cu privire la datele beneficiarilor.

IV.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor se obligă:

 • a) să suporte costurile cu serviciile de recuperare Și reabilitare a copiilor cu dizabilități, din familiile din Oradea, în cuantum de 60% din costul mediu lunar realizat în cadrul CRCD Oradea cost care este aprobat anual prin hotărâre de consiliu județean. Pentru anul 2013, costul mediu lunar va fi de 712 lei/beneficiar/lună, din care 427 lei/beneficiar/lună este suportat de către D.G.A.S.P.C. Bihor.

 • b) să transmită lunar partenerului, datele Și documentele justificative necesare efectuării plăților aferente serviciilor acordate.

 • c) să comunice partenerului, până în ultima zi lucrătoare a lunii, prin Serviciul de Evaluare Complexă din cadrul DGASPC Bihor listă cu copiii pentru care Comisia pentru Protecția Copilului Bihor a aprobat, în planul de recuperare, terapii specifice oferite de către CRCD Oradea.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Administrația Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal nr. 17780, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție și asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

 • d) să faciliteze accesul copiilor cu dizabilități din municipiul Oradea la serviciile furnizate în Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități din cadrul DGASPC Bihor.

 • e) să desemneze un angajat al Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități care să colaboreze cu persoana desemnată de partenerul ASCO, în vederea atingerii obiectivelor parteneriatului

 • f) să păstreze confidențialitatea cu privire la datele beneficiarilor.

 • V.DURATAprezentului acord de parteneriat este de 1 an, începând cu data de 01.02.2013, în urma aprobării acestuia de către Consiliul Local al municipiului Oradea, respectiv Consiliul Județean Bihor.

Durata acordului poate fi modificată prin acordul părților, prin act adițional.

 • VI. REZILIEREA parteneriatului se va face în situația în care una dintre părți nu-și respectă obligațiile asumate prin acordul de parteneriat, cu notificarea partenerului, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

 • VII. INCETAREA parteneriatului se va face în următoarele situații:

a) la implinirea termenului pentru care a fost încheiat,

b) în situația în care Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități Oradea, va fi externalizat unui furnizor privat de servicii sociale.

 • VIII. DISPOZIȚII FINALE

Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului parteneriat, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional, cu condiția ca părțile să notifice solicitarea de modificare cu 30 de zile înainte.

Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislative în vigoare.

Limba care guvernează prezentul parteneriat este limba română.

Prezentul parteneriat va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul acord de parteneriat a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ADMINISTRATIASOCIALA

COMUNITARAORADEA

P.Director General

Ioana Mihaela Florea - director general adj.

Cf. Dispoziției Primarului nr. 2580 din 2012


DIRECTIEGENERALADEASISTENTA

SOCIALASIPROTECTIACOPILULUI

Director general,

jr. Puia Lucian Călin


Sef Serviciu Operațiuni Financiare Și CFP Daniela Dărăban

Director general adj.,

Szanto Ildiko,


Compartiment juridic,

Borbely Andrei


Director general adj. ec.,

Cosman Eliana

Vizat juridic

Cons. jur. Coca Nicoleta

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Administrația Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal nr. 17780, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție și asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.