Hotărârea nr. 122/2013

privind rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 29.02.2012 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Refunctionalizarea zonei str. Meşteşugarilor - Construire centru de consultanta pentru amenajari interioare, str. Meşteşugarilor, nr.24A - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 29.02.2012 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal

- Refunctionalizarea zonei str. Meșteșugarilor - Construire centru de consultanta pentru amenajari interioare, str. Meșteșugarilor, nr.24A - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 19377/29.01.2013, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism si Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 29.02.2012 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Refunctionalizarea zonei str. Meșteșugarilor - Construire centru de consultanta pentru amenajări interioare, str. Meșteșugarilor, nr.24A - Oradeaconform documentației tehnice si a regulamentului de urbanism aferent PUZ-ului,

Având în vedere că la art.1 al Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 29.02.2012 privind aprobarea „P.U.Z-Refunctionalizarea zonei str. Meșteșugarilor - Construire centru de consultanta pentru amenajări interioare, str. Meșteșugarilor, nr.24A - Oradea”, a apărut o eroare referitoare la faptul ca reconversia str. Meșteșugarilor se va face pe toata lungimea acestea, fiind omisă specificarea tronsonului asupra căruia se propune reconversia funcțională , așa cum reiese din prima parte a hotărârii și din planșa „U/3- Reglementări” aferenta PUZ-ului (avizată de CMUAT cu aviz nr. 895/24.08.2011),

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se rectifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 29.02.2012 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Refunctionalizarea zonei str. Meșteșugarilor - Construire centru de consultanță pentru amenajări interioare, str. Meșteșugarilor, nr.24A - Oradea, conform documentației tehnice și a regulamentului de urbanism aferent PUZ-ului, după cum urmează:

“Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Refunctionalizarea zonei str. Meșteșugarilor - Construire centru de consultanta pentru amenajări interioare, str. Meșteșugarilor, nr.24A - Oradea cu propunerile de organizare urbanistică și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -   reconversia funcțională a str. Meșteșugarilor, din zona R3a in zona de tip C2 ( zona de spatii comerciale en-detail si servicii de cartier amplasate în clădiri distincte sau la parterul și etajul I al clădirilor de locuințe) pe tronsonul cuprins între intersecția cu str. Oneștilor și Înfrățirii, până la intersecția cu str. Barcăului;

 • - amplasarea unui imobil cu destinația centru de consultanta pentru amenajări interioare;

 • -   Condiții generale impuse prin Regulamentul aferent PUZ-ului:

 • -   suprafața lot: minim 350,0mp;

 • -   front la strada: minim 12,0m;

 • -  regim maxim de înălțime: S+P+E;

 • -  POT maxim propus = 35,0%;

- CUT maxim propus = 0,80;

 • -   parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință iar pentru comerț și servicii conform HGR 525/1996 în funcție de cerințele specifice funcțiunii;

 • -  limita de implantare: 0-4,5 de la aliniamentul str. Meșteșugarilor;

 • -  retrageri laterale: conform Cod Civil;

- gard transparent spre strada;

 • -  înălțime gard perimetral: 2,50m;

 • - Condiții specifice impuse: amenajare zone verzi (plantări arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon si flori) - minim 20% din suprafața lotului.

 • -  Mobilarea parcelei studiate se va realiza conform prevederilor din planșa "U/3- Reglementari” aferentă proiectului nr. 737/2011 întocmit de către SC POLIART SRL - arh. Daniel Tivadar.

 • -    limita de implantare: clădirea va fi aliniată la frontul construit al str. Meșteșugarilor,

 • -   retrageri laterale: 1,0m fata de mejdia dreapta, respectiv 5,3m fata de mejdia stânga;

.- în incinta, se vor amenaja 10 locuri de parcare aferente funcțiunii propuse;

 • -  Circulații

Circulația în zonă se realizează pe str. Meșteșugarilor care are, pe toată lungimea, un profil transversal de 29,50m. (2 benzi de circulație, zonă verde și trotuare pe ambele părți)

Accesele auto din str. Meșteșugarilor se vor face peste trotuar prin intermediul unor borduri teșite. Pentru construcțiile comerciale, se vor asigura accese carosabile, parcaje, platforme de depozitare, accese pentru mașini și utilaje, separate de aleile carosabile și pietonale destinate consumatorilor.

 • -  Echiparea tehnico-edilitară

Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la rețelele utilitare existente în zonă

Art.II. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •  Compartimentul Urbanism si Avize,

 • •   Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, SC NOVAMBIENT SRL - prin Razaseanu Dan Radu, prin grija Compartimentul Urbanism si Avize

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr.122


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.