Hotărârea nr. 120/2013

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere locuinţă existentă, str. Calea Aradului, nr.3, nr.cad.21195 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință existentă,

str. Calea Aradului, nr.3, nr.cad.21195 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.17202/24.01.2013 întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Urbanism și Avizări prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință existentă, str. Calea Aradului, nr.3, nr.cad.21195 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Cociobanu Gabriel, în baza certificatului de urbanism nr.1804/30.06.2011 și a certificatului de urbanism nr2561/23.08.2012, în vederea stabilirii condițiilor de extindere a unei locuințe existente, reglementărilor urbanistice pe amplasamentul studiat, rezolvarea circulației carosabile și pietonale în incintă și echiparea cu utilități edilitare,

Terenul studiat, în suprafață de 170,0 mp, este identificat cu nr. cad 21195 înscris în CF nr.163935 - Oradea, în

favoarea beneficiarului Cociobanu Gabriel,

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea de sud-vest,

Regulamentul aferent Strategiei de Dezvoltare a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona A - zona agricolă,

Clădirea propusă pentru extindere face parte dintr-un grup de locuințe situate în zona agricolă,

Legătura zonei cu municipiul se face pe Calea Aradului, str. Czaran Gyula și drumul de exploatare care asigură accesul din Calea Aradului la ferma pomicolă Oradea,

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețele de apă, canalizare, electrice, telefonie,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință existentă, str. Calea Aradului, nr.3, nr.cad.21195 -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema program se propune extinderea locuinței existente, în vederea îmbunătățirii condițiilor de locuire, conform propunerilor prezentate în planșa 3/U Reglementări aferentă proiectului nr.33/2011 întocmit de către arh. Cretu Nicolae.

 • -   regim de înălțime propus P;

-   POT maxim propus = 42,20%,;

-   CUT maxim propus = 0,42;

-   In incintasevaamenajaminimun locdeparcare

Accesul la parcela se realizează din str. Czaran Gyula pe o alee carosabilă de incintă și pe un teren privat identificat cu nr.cad.21194 cu regim de drum ( conform planului de amplasament și delimitare a imobilului vizat de OCPI nr. 18248/01.04.2009);.

 • - Asigurarea utilităților. Dotarea cu utilități se face prin racordarea la rețelele edilitare existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu.

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • •   Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Cociobanu Gabriel, prin grija Compartimentului Urbanism și Avizări

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr.120

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.