Hotărârea nr. 117/2013

privind schimbarea denumirii str. „Bajor Andor” in strada „Veteranilor” şi aprobarea atribuirii denumirii “Bajor Andor” pentru o strada nou creata in municipiul Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind schimbarea denumirii str. „Bajor Andor” in strada „Veteranilor” și aprobarea atribuirii denumirii “Bajor Andor” pentru o strada nou creata in municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 4618 din 15.01.2013 prin care Instituția Arhitectului Șef propune schimbarea denumirii strazii „Bajor Andor” in strada „Veteranilor” si atribuirea denumirii „Bajor Andor” pentru o strada nou creata in municipiul Oradea;

Ținând seama de prevederile Ordonanței nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Având în vedere crearea unei noi străzi în municipiul Oradea, strada ce pornește din drumul identificat cu numărul topografic 3954 aflat in prelungirea străzii Ion Paun Pincio si paralela cu strada Cucului, identificata cu numerele cadastrale 10812 din CF NDF 8480-Oradea si 164096 din CFE 164096-Oradea;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 160/2002 privind atribuirea unor denumiri străzilor nou create într-o zonă cu construcții și amenajări studiate la faza de Plan Urbanistic de Detaliu, pe str. O. Densușianu - str. H. Ibsen din municipiul Oradea și numerotarea parcelelor deservite de aceste străzi,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.d) și art. 45 alin.(2) lit.e) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii „str. Bajor Andor” cu denumirea noua „str. Veteranilor” numerele administrative rămânând neschimbate.

Art.2. Se aprobă acordarea denumirii „Bajor Andor” pentru strada ce pornește din drumul identificat cu numărul topografic 3954 aflat in prelungirea străzii Ion Paun Pincio si paralela cu strada Cucului, identificata cu numerele cadastrale 10812 din CF NDF 8480-Oradea si 164096 din CFE 164096-Oradea;

Art.3. Strada menționata la art.2. din prezenta hotărâre se afla in zona de impozitare „D”.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.

160/2002.


Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef și S.P.C.L.E.P Oradea. Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -    Instituția Arhitectului Șef

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Direcția Economică

 • -   ServiciulPublicComunitarLocaldeEvidentaaPersoanelormunicipiuluiOradea

 • -   Poliția municipiului Oradea

 • -   Poliția Locală Oradea

 • -  SC Compania de Apa Oradea SA

 • -   Romtelecom, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   SC RCS RDS, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -    SC Electrica SA, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   Poșta Romana, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro și se publică în M.O. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr.117


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.