Hotărârea nr. 116/2013

Pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei pentru emiterea adeverinţelor de notare în cartea funciară pentru construcţiile realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.453/2001, care modifică şi completează Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației pentru emiterea adeverințelor de notare în cartea funciară pentru construcțiile realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.453/2001, care modifică și completează Legea nr.50/l991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 3046 din 11.01.2013, prin care Instituția Arhitectului Șef dorește reglementarea condițiilor în care se pot emite adeverințele de notare în cartea funciară, a construcțiilor executate înainte de apariția Legii nr.453/2001, care modifică și completează Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

În temeiul art.55 alin. (1) și alin.1A1) lit.a) din Legea nr.7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată:

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”c” și art.45 alin.(2) lit.”c” din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă conținutul-cadru al documentației pentru emiterea adeverințelor de notare a construcțiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.453/2001, care modifică și completează Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele masuri pentru realizarea locuințelor, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă ca, adeverința privind acordul proprietarului de teren, în cazul Statului Roman, să fie eliberată, de către Administrația Imobiliară Oradea, in termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Instituția Arhitectului Șef

 • -  Direcția Economică

 • -   Direcția Juridică

 • -   Administrația imobiliara Oradea

 • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro și se publică în M.O. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr.116


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la H.C.L. nr. 116/2013

Continutul cadru al documentatiei pentru emiterea adeverintelor de notare in cartea funciara in cazul constructiilor realizate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr.453/2001, care modifica si completeaza Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor

 • •  Formular cerere;

 • •  Carte de identitate/CUI -copie

 • •  Autorizatie de construire, sau in lipsa acesteia, certificat de mostenitor, sau acte din care sa rezulte transmiterea dreptului de proprietate asupra constructiei in cauza, de la executantul acesteia pana la actualul proprietar - copie;

 • •  Declaratia notariala a solicitantului, din care sa rezulte data la care a fost edificata/extinsa constructia si faptul ca aceasta nu face obiectul niciunui litigiu;

 • •  Acordul legalizat al proprietarului de teren, in cazul in care acesta este diferit de cel al constructiei; In cazul in care proprietar al terenului este Statul Roman se va solicita acordul Administratiei Imobilare Oradea din cadrul Primariei municipiului Oradea; Cererea prin care se solicita acordul se va elibera in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii;

 • •  Copie coala de carte funciara de data recenta (max 1 luna)

 • •  Plan topografic sau cadastral detinut de solicitant, cu viza OCPI, OCOT, OCAOTA sau institutia abilitata la data edificarii constructiei si plan topografic intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu situatia existenta;

 • •  Adeverinta fiscala de la Directia Economica din care sa rezulte ca, constructia figureaza in evidentele fiscale anterior aparitiei Legii nr.453/2001, respectiv:

 • -   anul construirii,

 • -  anul primei declaratii de impunere,

 • -   suprafetele construite pentru constructia ce urmeaza a fi notata in cartea funciara;